Constructief ontwerpen
Projectmanagement en procesmanagement

Nederlandse infrastructuur is aan vernieuwing toe en snel ook

Een recent landelijk prognoserapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ van TNO toont opnieuw aan dat onze Nederlandse infrastructuur de komende decennia hard aan vernieuwing toe is. Veel wegen, bruggen, viaducten, sluizen, stuwen, kades en riolering naderen het einde van de technische levensduur en zijn vaak intensiever en zwaarder belast dan aanvankelijk tijdens de bouw werd aangenomen. Dit resulteert in een enorme vernieuwingsopgave gericht op vervanging en renovatie en is essentieel om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.

Verdubbeling kosten in de komende 10 jaar

Gezamenlijk beheren het Rijk, 12 provincies, 342 gemeenten en 21 waterschappen onder meer 141.000 km wegen, 5.700 km vaarwegen, 7.000 km spoor en tienduizenden civiele constructies met een totale waarde van 347 miljard euro. De kosten voor vernieuwing stijgen naar verwachting van 1,1 miljard in 2021 naar 2,4 miljard per jaar tot 2030. In de 10 jaar daaropvolgend wordt een stijging verwacht naar een jaarlijkse 2,9 miljard en vanaf 2040 zullen de jaarlijkse kosten meer dan 3 miljard euro bedragen. De piek van 3,7 miljard euro ligt rond 2080. Zeker 55% van de kosten ligt bij de gemeenten, zij beheren meer dan 80% van de civiele constructies van Nederland.

Uitdagende vernieuwing

Een behoorlijke klus, niet alleen qua omvang, maar ook kijkend naar de knelpunten waar we in de bouwsector mee kampen, zoals het tekort aan personeel, het tekort aan bouwmaterialen en de stijgende prijzen. Tegelijkertijd moet de vernieuwing zoveel mogelijk klimaatneutraal uitgevoerd worden, dus gericht op een beperking van uitstoot van CO2 en stikstof en een toepassing van zoveel mogelijk circulariteit. Volgens TNO is het daarom van belang (meer) in actie te komen.

Aanbevelingen TNO

Om dat goed te kunnen realiseren doet TNO in het rapport een aantal aanbevelingen voor beheerders van infrastructuur:

  • Verhoog de urgentie bij beheerders om de vernieuwingsopgave beter inzichtelijk te maken, financieel voor te bereiden en de opgave daadwerkelijk uit te voeren, vooral bij gemeenten en provincies.
  • Verbeter het inzicht in de aard en omvang van de vernieuwingsopgave door langetermijnprognoses te maken, prognosemethoden te herzien en richtlijnen voor het opstellen van prognoses te ontwikkelen.
  • Stimuleer samenwerking tussen beheerders op verschillende bestuursniveaus en creëer een integrale aanpak vanuit ministeries om effectieve regie te bevorderen.
  • Maak een koppeling tussen lange termijn prognoses en de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen voor een mogelijk effectieve aanpak van de vernieuwingsopgave.
  • Overweeg de oprichting van een vernieuwingsfonds voor de civiele infrastructuur (vergelijkbaar met het hoogwaterbeschermingsprogramma) om financiële middelen te verschaffen voor de vernieuwingsopgave en de bevordering van productiviteitsverhogende maatregelen.
  • Bied handelingsperspectief voor de vernieuwingsopgave door in te zetten op innovatieve werkwijzen.

Hoe ga jij met deze uitdaging aan de slag?

PAOTM kan je helpen met verschillende van onze cursussen. Zo kan Datagedreven en prestatiegestuurd assetmanagement van infrastructuur je helpen bij het inzichtelijk maken van prestaties, risico’s en levensduur kosten met behulp van data. Bekijk het gerelateerde aanbod hieronder. Heb je vragen? Contact dan onze programmamanagers voor inhoudelijk advies.

 

 

Waarom PAOTM

  • De nieuwste postacademische kennis en kunde
  • Toegespitst op vraagstukken die spelen in een technische omgeving
  • Interactief en direct toepasbaar in de praktijk
  • Topdocenten vanuit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven

Gerelateerde cursussen