Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Stichting Postacademisch Onderwijs Techniek en Management, ook genoemd PAO Techniek en Management (KvK nr 27175987), hierna te noemen PAOTM. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die PAOTM – al of niet in samenwerking met partners – biedt. Onder activiteiten verstaan we alle cursussen, opleidingen, masterclasses en andersoortige trainingen.

1. Inschrijven

 1. Inschrijven is mogelijk door je aan te melden via de website van PAOTM.
 2. Na ontvangst van de inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail.
 3. Bij annulering binnen veertien dagen na aanmelding zijn geen administratiekosten verschuldigd (bedenktijdregeling). De bedenktijdregeling is niet van toepassing als de periode tussen je aanmelding en de start van de activiteit twee weken of minder bedraagt.
 4. Het aantal inschrijvingen is per activiteit aan een minimum en een maximum aantal deelnemers gebonden.
 5. Wij behandelen alle inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
 6. PAOTM behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren of te verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende belangstelling. Dit gebeurt uiterlijk twee weken voor de startdatum van de cursus.
 7. PAOTM behoudt zich het recht voor tot programmawijziging.
 8. Op iedere inschrijving bij PAOTM zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, ook als uitdrukkelijke instemming ontbreekt.
 9. Ieder die een activiteit volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de activiteit de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 1.2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van PAOTM, te tonen.
 10. Inschrijven voor de interesselijst is geheel vrijblijvend.

2. Prijzen

 1. De vermelde prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunches en (digitale) syllabi van de voordrachten, tenzij anders vermeld.
 2. De prijs van verplicht benodigde literatuur zit verwerkt in de prijs van de activiteit, tenzij anders vermeld. Optionele literatuur kun je zelf aanschaffen.
 3. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan en vóór aanvang van de activiteit indien deze binnen 30 dagen plaatsvindt of van start gaat. In geval van betaling uit het buitenland dient betaling vóór aanvang van de cursus binnen te zijn om verzekerd te zijn van deelname. NB Dit kan langer duren dan binnenlandse betalingen. Betaling is alleen mogelijk per bank, in incidentele gevallen voor deelnemers buiten Europa per PayPal, daarbij zijn de kosten voor de afnemer.
 4. Tenzij anders is vermeld, is over alle activiteiten en diensten 21% BTW verschuldigd.
 5. PAOTM stuurt facturen met BTW specificatie.
 6. Bij annulering van een activiteit op initiatief van PAOTM worden eventuele al verstuurde facturen gecrediteerd en het betreffende bedrag teruggestort, tenzij er op andere wijze verrekend kan worden.
 7. Bij het verzetten van een cursus, waarbij de nieuwe datum in een ander jaar ligt, geldt de geïndexeerde cursusprijs van het betreffende jaar.
 8. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, waaronder jaarlijkse indexering.

3. Annuleren

 1. Deelname aan een activiteit is persoonlijk. Bij verhindering kun je je kosteloos laten vervangen door een collega, indien dit vooraf per e-mail aan PAOTM is meegedeeld. De vervanging is pas definitief nadat PAOTM dit schriftelijk aan je heeft bevestigd.
 2. Annulering van deelname dient per e-mail te gebeuren.
 3. Bij annulering van een activiteit binnen veertien dagen na aanmelding zijn geen administratiekosten verschuldigd (bedenktijdregeling). De bedenktijdregeling is niet van toepassing als de periode gelegen tussen de aanmelding en de start van de activiteit twee weken of minder bedraagt.
 4. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus brengen wij € 60,- (excl. btw) administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een cursus is 75% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering op de cursusdag zelf, of bij niet verschijnen bij de cursus, is 100% van het lesgeld verschuldigd.
 5. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een opleiding brengen wij € 60,- (excl. btw) administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de opleiding is 75% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding is 100% van de opleidingskosten verschuldigd.
 6. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een gratis cursus, zijn wij genoodzaakt de arrangementskosten in rekening te brengen.

4. Verplaatsen van inschrijving of activiteit

 1. Verplaatsen van je inschrijving kan alleen als de data van de volgende activiteit bekend zijn.
 2. De verplaatsing van je inschrijving dien je per e-mail aan PAOTM te melden.
 3. De verplaatsing van je inschrijving is pas definitief nadat PAOTM dit per email aan je heeft bevestigd.
 4. Wij verzoeken je om alleen te verplaatsen vanwege dringende redenen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Tot twee weken vóór aanvang van de activiteit kun je je inschrijving verplaatsen naar een volgende uitvoering van dezelfde activiteit. Hiervoor brengen wij € 60,- administratiekosten in rekening.
  • Indien je binnen twee weken vóór aanvang van de activiteit je inschrijving wil verplaatsen, brengen wij 25% van het lesgeld in rekening.
 1. Indien PAOTM een cursus verplaatst naar een nieuwe datum, worden ingeschreven cursisten automatisch overgezet naar de nieuwe datum. Hiervan ontvangt iedere cursist een bevestiging. Wanneer deze datum niet schikt, kan de cursist de deelname binnen 4 weken na ontvangst van deze bevestiging kosteloos annuleren.

5. Certificaat

Na het volledig afronden van een cursus of opleiding ontvangt de cursist eenmalig een digitaal certificaat van deelname. Dit gebeurt op persoonlijke basis. Verzoeken om een kopie worden uitsluitend behandeld bij aanvraag door de cursist zelf.

6. Geheimhouding

Medewerkers van PAOTM, cursusleiders en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het organiseren van activiteiten van elkaar, van cursisten of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7. Klachten

 1. Klachten over de gevolgde activiteit of klachten over de organisatie hiervan dienen door de cursist of opdrachtgever uiterlijk binnen 15 werkdagen na voltooiing van de betreffende activiteit per e-mail te worden gemeld aan PAOTM.
 2. Na het indienen van een klacht wordt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging gestuurd. De klacht dient afgehandeld te worden binnen 20 werkdagen gerekend vanaf het moment van indiening. Alleen als het inwinnen van informatie vertraging oploopt als gevolg van het niet bereikbaar zijn van betrokken partijen en/of de betrokken medewerker van PAOTM kan van deze periode worden afgeweken.
 3. PAOTM zal in overleg treden met de indiener van de klacht en, indien relevant, met de cursusleider, de docenten of medewerkers van PAOTM.
 4. In geval van een gegronde klacht zal PAOTM een schikkingsvoorstel doen aan de indiener. Als een klacht door PAOTM niet als gegrond wordt aangemerkt, dan wordt dit aan de indiener medegedeeld.
 5. Beroepsmogelijkheid. Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de afhandeling van de klacht, kan hij of zij zich wenden tot de voorzitter van het bestuur van PAOTM. Deze zal de klacht opnieuw in behandeling nemen en zal trachten tot een oplossing te komen. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid bemiddeling aan te vragen bij de directeur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) te Den Haag. De uitspraak van KIVI is bindend voor zowel PAOTM als de klagende partij.

8. Privacybeleid

Bij inschrijving, informatieaanvraag of deelname aan acties, worden je gegevens opgenomen in ons adressenbestand. Door in te schrijven voor een activiteit geef je toestemming om je naam en werkgever op te nemen in onze deelnemerslijst. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan de deelnemers en docenten van de activiteit waaraan je deelneemt. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. PAOTM voldoet tevens aan de meldplicht datalekken. Uitgebreide informatie is te vinden op de pagina Privacy.

9. Disclaimer

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden. Eventuele drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. PAOTM is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

10. Diclaimer studiepunten

Wanneer er een verschil is tussen vermelde studiepunten op de website van PAOTM en de website van de verstrekker van de studiepunten, geldt te allen tijde de vermelding bij de verstrekker van de studiepunten.

Contactgegevens

Tel: 015-2784618
E-mail: info@paotm.nl

Bezoekadres

PAO Techniek en Management
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Postadres

PAO Techniek en Management
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Financiën

IBAN: NL71INGB0000334362
KvKnr: 27175987
BTWnr. NL800549120B01

E-mail financiële administratie:
debiteuren@paotm.nl
crediteuren@paotm.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je maandelijks per e-mail over cursussen, opleidingen, nieuws en ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden van PAOTM. Kies daarbij zelf over welke onderwerpen je informatie wilt ontvangen!

Schrijf je nu in