Waterbouwkunde

Waterbouwkunde in Nederland: voorbereiden op een groeiende dijkversterkingsopgave

De Nederlandse waterschappen staan voor een enorme dijkversterkingsoperatie de komende dertig jaar. Volgens de nieuwste inzichten is een investering van 24 miljard euro nodig om de primaire waterkeringen in Nederland op orde te houden tot 2050. Dat is bijna een verdubbeling van de eerdere raming van 13 miljard euro voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Groeiende opgave door klimaatverandering

Het HWBP, dat dit jaar zijn tienjarig bestaan viert, heeft als doel om 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen te versterken en op te knappen. De opgave groeit sneller dan verwacht, mede door de gevolgen van extremer weer als gevolg van klimaatverandering.

“Het is belangrijk dat we in de toekomst voldoende ruimte voor onze rivieren en voor dijkversterking en -uitbreiding creëren”, zegt Jeroen Haan van de Unie van Waterschappen. “Dat geldt ook voor financiële middelen in het Deltafonds voor de financiering van dijkversterkingen.”

Miljarden voor dijken en kades

De waterschappen hebben de handen meer dan vol aan het versterken van de waterkeringen. Uit een inventarisatie van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat zij de komende twee jaar 748 bouwprojecten willen uitbesteden voor in totaal 2,8 miljard euro. Dijken en kades vormen na rioolwaterzuiveringen de grootste kostenpost.

Projectenkalender voor betere planning

Om de vraag en het aanbod op de waterschapsmarkt beter op elkaar af te stemmen, laten de waterschappen sinds vier jaar een projectenkalender opstellen. De Projectenkalender Waterschapsmarkt 2024-2025 geeft marktpartijen inzicht in de geplande projecten, zodat zij beter kunnen inschatten waar ze op willen inschrijven. Voor de waterschappen zelf biedt de kalender het voordeel dat zij pieken van gelijksoortige projecten kunnen voorkomen. “Het zorgt voor transparantie op de markt en ondersteunt de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers”, aldus Henkjan van Meer van de Unie van Waterschappen.

Samenwerking en kennisdeling cruciaal

Om de enorme dijkversterkingsopgave aan te kunnen, zullen de waterschappen nauw moeten samenwerken en kennis moeten delen. “Kunnen we bijvoorbeeld meer van elkaar leren? Kunnen we projecten vergelijkbaarder maken om meer snelheid en kostenbesparing te creëren?”, vraagt Haan zich af.

Ruim 1.000 dijkwerkers kwamen onlangs bijeen tijdens de jaarlijkse Dijkwerkersdag om te netwerken en kennis uit te wisselen. Haan had lovende woorden voor hun inzet: “Zonder mopperen beheerden dijkwerkers en andere waterbeheerders dag en nacht met grote betrokkenheid onze dijken, gemalen en pompen om Nederland veilig te houden.”

Breed cursusaanbod in waterbouwkunde bij PAOTM

Om de kennis en vaardigheden van waterbouwkundigen op peil te houden, biedt PAO Techniek en Management een breed aanbod aan cursussen op het gebied van waterbouwkunde. Van gespecialiseerde opleidingen over dijkontwerp en -beheer tot bredere programma’s over integrale waterveiligheid. Bekijk hieronder ons cursusaanbod.

Bron: UvW, H2O

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Programmamanager

Gerelateerde cursussen