Menu
Cursus
cursussen | uitvoeringsaspecten-van-dijkversterkingen Print deze pagina

Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen

'Ook de komende jaren moeten er nog veel dijken worden versterkt. De uitvoering van dijkversterkingen is specialistisch werk, waarbij in Nederland gelukkig gebruik kan worden gemaakt van een eeuwenlange ervaring. Helaas is dit soort waardevolle oude dijkenkennis niet altijd even goed vastgelegd en zijn nuttige praktijkervaringen uit bijvoorbeeld de Zuiderzeewerken verwaterd. Nu lopende uitvoeringsprojecten vragen bovendien om een vernieuwende aanpak. De maatschappij verwacht tegenwoordig vooraf een complete scan van uitvoeringsrisico’s en effectieve beheersmaatregelen. De ruimte rondom dijken wordt steeds intensiever gebruikt. Kwetsbare bebouwing, kritische bewoners, leidingstroken en natuurwetgeving vragen enerzijds om een zorgvuldige uitvoering en anderzijds om een innovatieve aanpak. Hedendaagse technieken bieden nieuwe mogelijkheden om dijken op een efficiëntere manier te versterken. In deze uitvoeringscursus wordt relevante oude dijkenbouwkennis gebundeld, maar wordt ook een overzicht gegeven van moderne dijkversterkingsmethodes.'

Frans van den Berg (Waterschap Rivierenland / Projectbureau Dijkversterkingen) en Werner Halter (Fugro GeoServices BV)

De cursus start met een algemeen deel. Allereerst wordt een inleiding gegeven over uitvoeringsaspecten bij dijkversterkingen. Daarna wordt ingezoomd op de risico’s en de veiligheid tijdens de uitvoeringsfase. De kwaliteitscontrole en monitoring vormen een apart onderdeel, waarbij onder meer hedendaagse op GIS en internet gebaseerde datamanagementmethoden worden behandeld. 
Vervolgens wordt op speciale situaties ingegaan, zoals de versterking van kwetsbare regionale waterkeringen, het inpassen van kabels en leidingen tijdens de uitvoering en ervaringen met dijkversterkingen in het buitenland. Een link wordt gelegd met het hoofdstuk uitvoering uit het ‘International Levee Handbook’, dat in 2013 is verschenen. De theorie wordt geïllustreerd met cases van recente uitvoeringsprojecten. 

Resultaat

 • op welke manier veilig een solide dijklichaam kan worden opgebouwd;
 • geotechnische uitvoeringsrisico's bij dijkversterkingsprojecten te signaleren en te beheersen;
 • hoe het uitvoeringsproces kan worden gemonitord;
 • welke uitvoeringsaspecten er spelen bij een versterking van dijk met constructieve schermen;
 • hoe reeds tijdens het ontwerp rekening gehouden kan worden met de uitvoerbaarheid.

De cursus heeft vooral een technisch karakter. Hoewel niet-technische zaken zoals projectmanagement, verkeersplannen, archeologie, flora en faunabeheer, communicatie met bewoners, etc. zeer relevant zijn tijdens de uitvoering worden deze slechts zijdelings behandeld. Voor dit soort onderwerpen wordt vooral verwezen naar andere cursussen.

De kennis wordt overgebracht door deskundige docenten, die alle verschillende inhoudelijk betrokken partijen bij een dijkversterking vertegenwoordigen en die praktijkervaring hebben met de technische risico's bij de uitvoering van dijkversterkingen.

Bedoeld voor

Medewerkers van waterschappen, provincies, rijksoverheden, ingenieursbureaus en kennisinstituten die gezamenlijk technisch verantwoordelijk zijn voor de aanleg van een dijk of die zich bezighouden met de (geo)technische raakvlakken van dijkversterkingen.

 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *