Cursus

Slappe bodem: ontwerp en beheer

Omgaan met bodemdaling en zettingsarm bouwen

We staan voor de uitdaging om gebieden met een slappe bodem duurzaam te ontwikkelen. Hier spelen onzekerheden met klimaatverandering en bodemdaling een rol. De schade door bijvoorbeeld bodemdaling neemt nog steeds elk jaar toe. Denk daarbij aan structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, kabels en leidingen, en gebouwen. Door juist bij de aanleg (nieuwbouw en herstructurering) rekening te houden met de beheerfase kunnen de risico’s van bodemdaling worden beheerst. De ontwikkeling van een gedragen gebiedsstrategie is in lijn met de nieuwe Omgevingswet.

Door het aanbrengen van een belasting op de slappe grond zakt niet alleen de weg, maar ook de eronder liggende infrastructuur van kabels, leidingen en riolen, in stedelijk én landelijk gebied. Bij een zettingsgevoelig gebied zou een cyclus moeten worden doorlopen waarin lokale randvoorwaarden, risico’s, criteria en technische alternatieven verkend worden.

In deze cursus krijg je meer handvatten met welke aspecten je rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing. 

Keuzes bij een integrale gebiedsstrategie

Na het volgen van de cursus:

 • weet je welke thema’s van belang zijn voor een integrale gebiedsstrategie
 • welke ophoogtechnieken, wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven;
 • weet je wat de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen zijn;
 • kun je inschatten hoe uitgebreid grondonderzoek en zettingsprognoses dienen te zijn;
 • heb je meer inzicht in te stellen (zettings)eisen en het borgen van deze eisen middels monitoring;
 • heb je meer inzicht in de raakvlakken met grondwaterbeheer, in zowel droge als natte perioden;
 • tot slot leer je hoe je de samenwerking (en daarmee samenhangend contractvormen) en risicomanagement vorm kunt geven voor projecten op een slappe ondergrond.

Bedoeld voor

 • Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van nutsbedrijven die te maken krijgen met infrastructurele beheerplannen van derden;
 • Medewerkers van ingenieursbureaus die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van (GWW) aannemers, projectontwikkelaars en verzekeraars.
   

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1 - 7 december 2021

  • Welkom, introductie raamwerk cursus
   dr. ir. E. Tromp, Deltares

  • Slappe bodem: de problematiek
   W.M. Visser MSc., Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling & directielid KCAF

  • Geologie, bodemdaling, veenoxidatie en evt. satelietmetingen
   drs. R. Stuurman, Deltares

  • Basis grondmechanica
   dr. ir. C. Zwanenburg, Deltares

  • Ophoogmaatregelen: basis + lichte ophoogmaterialen
   Ing. M.W. Willeboer, Kleidijk Advies & Engineering

  • Samenwerking: toewerken naar een gebiedsstrategie
   dr. ir. E. Tromp, Deltares

  • Ophoogmaatregelen: geforceerde consolidatie + paalmatras
   dr. ir. C. Zwanenburg, Deltares en dr. ir  S. van Eekelen, Deltares

  • Wrap-up voor eerste dag
   dr. ir. E. Tromp, Deltares

   

  Dag 2 - 8 december 2021

  • LCA analyse inclusief praktijkvoorbeeld
   nader te bepalen 

  • Benodigd grondonderzoek / risicogestuurd grondonderzoek
   ir. P.R.M, Ammerlaan, Boskalis en ing. M.W. Willeboer, Kleidijk Advies & Engineering  

  • Risico’s o.m. kabels en leidingen
   Ir. R.J. Bakker, BT GeoConsult

  • Oefening
   ir. P.R.M, Ammerlaan, Boskalis en dr. ir. E. Tromp, Deltares

  • Restzettingseisen
   ir. P.R.M, Ammerlaan, Boskalis

  • Monitoring tijdens aanleg en onderhoud, incl. opvolging
   ir. L. Bekken, Hydronamic

  • Waterhuishouding
   W. Kooijman MSc., WARECO

  • Afsluiting oefening en overall terugkoppeling lessons learned
   ir. P.R.M, Ammerlaan, Boskalis en dr. ir. E. Tromp, Deltares

   

 • Downloads