Cursus

Recente ontwikkelingen in het wonen

Inzicht in trends, beleidsinstrumenten en effecten

In deze cursus brengen docenten recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reiken zij nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

De druk op de woningmarkt neemt steeds verder toe. De bouwproductie staat onder druk en ook de stikstof- en PFAS-problematiek leidt vooralsnog tot een forse vertraging. Daarnaast dalen de koopprijzen, hebben consumenten steeds minder vertrouwen in de woningmarkt en neemt het aantal woningtransacties licht af. Hierdoor is het met name voor starters en midden inkomensgroepen steeds moeilijker een huis te kopen en stijgen ook de wachttijden voor een sociale huurwoning. Deze ontwikkelingen staan in schril contrast met de beleidsuitgangspunten van de politiek, waar juist een forse groei van de woningproductie wordt gewenst. Steeds vaker wordt er in dit kader over de perfecte storm op de woningmarkt gesproken. Forse economische tegenwind en beleidsmaatregelen die de schaarste op de woningmarkt eerder versterken dan oplossen.  

In deze cursus komen onder andere vraagstukken als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen aan de orde, evenals duurzaamheidsopgaven, hoge woonuitgaven en lange wachttijden in de sociale huursector. Daarnaast komt een scala aan beleidsinterventies en instrumenten aan bod om deze problemen het hoofd te bieden.

Recente ontwikkelingen, beleidsinterventies en instrumenten

Tijdens deze cursus:

 • Doe je kennis op over allerlei recente ontwikkelingen die er spelen op het terrein van wonen.
 • Krijg je inzicht in de rol van diverse belanghebbende partijen.
 • Krijg je inzicht in beleidsinterventies en instrumenten die er zijn om de problemen het hoofd te bieden.
 • Doe je kennis op over de effecten van nieuw beleid.
 • Deel je je kennis door het maken en bespreken van opdrachten.


Bedoeld voor

De cursus is interessant voor iedereen die beroepsmatig bij het wonen betrokken is en in een kort tijdsbestek inzicht wil krijgen in recente ontwikkelingen en nieuwe beleidsinstrumenten. Wij gaan ervan uit dat de cursisten enige basiskennis op het gebied van het wonen hebben.

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr. P. Boelhouwer (TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (MBE))
  Cursusdata: 22 en 23 maart en 19 en 20 april 2023
  Dagindeling: dag 1 en 3 incl. gezamenlijk diner
  Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn
  Prijs: € 2.195,00 excl. btw
  excl. overnachtingen (deze kunnen zelf worden geboekt indien gewenst)
  Studiepunten: 26 (PE punten VTW (Vereniging toezichthouders in Woningcorporaties))
  26 (PE punten Aedes)
  Roosterinformatie: 2x2 dagen
  In samenwerking met: TUDelft MBE/Management in the Built Environment
 • Programma

  Dag 1: 22 maart 2023

  Introductie en kennismaking
  Prof. dr. P.J. Boelhouwer, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE en deelnemers

  Strategische vraagstukken in het wonen: systeemwereld versus beleidswereld

  • Woningmarkt opgesloten in haar eigen succes
  • De toekomstige woningvraag
  • Oplossingsrichtingen

  Prof. dr. P.J. Boelhouwer, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE

  Ontwikkelingen op de woningbouwmarkt

  • De woning(bouw)markt na de crisis
  • Bouwopgave en achterblijvende productie
  • Oplossingsrichtingen

  Dr. H.M.H. van der Heijden, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE

  De ontwikkeling van wooncoöperaties

  • Stand van zaken m.b.t. wooncoöperaties
  • Voorbeelden van wooncoöperaties
  • Wooncoöperaties en hun rol in een veranderende woningmarkt

  C. Mol, !WOON

  Woningcorporaties en maatschappelijk ondernemerschap

  • De maatschappelijke positie van woningcorporaties
  • Doelstellingen en taken van woningcorporaties
  • Recente beleidsontwikkelingen (impact Woningwet 2015: 8 jaar later)

  Dr. G.A. van Bortel B.Arch, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE

  Opdracht

  Presentatie opdracht en uitleg thuisopdracht

  Diner

   

  Dag 2: 23 maart 2023

  De financiële positie van woningcorporaties

  • Waardebegrippen versus kasstromen
  • Invloed van buitenaf op de kasstromen
  • Financiering DEAB/niet-DEAB
  • Wijzigende rol van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bij sanering van woningcorporaties
  • Keuzes rondom verduurzaming, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen

  G. Erents, Orka Advies

  Inleiding regulering van de middenhuur
  F. Pieper, Sustay

  De afstemming tussen grond- en woonbeleid

  • Grondbeleid en de nieuwe omgevingswet
  • Grondbeleid, gebiedsontwikkeling en woningbouw
  • Grondbeleid voor betaalbare woningen

  Prof. dr. W.K. Korthals Altes, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE

  Private huursector en de positie van de middeninkomens

  • Hoe functioneert de private huursector en hoe worden investeringsbesluiten genomen?
  • Wettelijk instrumentarium
  • Mogelijkheden om de private huursector op lokaal niveau te stimuleren

  Mr. A.L.M. Vlak, PUBLIC VALUE|mensen|kapitaal|vastgoed

  Afsluiting

   

  Dag 3: 19 april 2023

  Opening en bespreking thuisopdracht

  De markt van koopwoningen

  • De prijsontwikkeling van koopwoningen
  • Ontwikkelingen in de vraag naar koopwoningen
  • Woonbeleid en eigenwoningbezit

  Prof. dr. P.J. Boelhouwer, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE

  Leefbare wijken en wijkvernieuwing

  • Van stadsvernieuwing tot leefbare wijken
  • Lessen uit de wijkvernieuwing
  • Kwetsbare wijken opnieuw op de agenda
  • Perspectief en innovatie

  Dr. ir. A.L. Ouwehand, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE

  Trends in de woonruimteverdeling

  • Waarom woonruimteverdeling? Kernbegrippen, doelen en dilemma’s
  • Huisvestingswet 2014
  • Passendheidstoets en betaalbaarheid
  • Woningtoewijzing en leefbaarheid

  Dr. ir. A.L. Ouwehand, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE

  Energiebesparing in de woningvoorraad

  • Doelen van het klimaatakkoord
  • Maatregelen en innovatie
  • Ervaringen en uitdagingen

  Prof. dr. ir. H.J. Visscher, TU Delft, faculteit Bouwkunde, MBE

  Behandeling thuisopdracht

  Discussiespel

  Diner

   

  Dag 4: 20 april 2023

  Plenaire bespreking thuisopdracht

  Wonen en zorg

  • Trends in wonen, zorg en welzijn en de rol van corporaties
  • Woonwensen van kwetsbare huurders, met name senioren
  • Woonvariaties
  • Samenwerken met gemeenten en zorgorganisaties

  Y. Witter, Platform ZorgSaamWonen

  Betaalbaarheid: passend toewijzen of flexibel arrangeren?

  • Wat kan de huurder betalen?
  • Afstand tot de woningmarkt: huurkorting op basis van doelgroepscore
  • Passende woning, dan passende huurprijs
  • Vertaling naar portfoliobeleid, huurbeleid en verkoopbeleid van corporaties

  M. Vos, Vidomes

  Afsluiting, evaluatie en uitreiking getuigschriften

  Borrel

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 9,0
  “Goed overzicht van problemen op de woningmarkt vanuit verschillende perspectieven.”
  Tom Kleinepier (ABF Onderzoek en Informatie)
  “Veel goede onderwerpen die diepgaand werden behandeld.”
  Harold Dello (Provincie Limburg)
  “Prima cursus. Geeft mij als startende gemeente ambtenaar een goede achtergrond van problematiek op de woningmarkt.”
  cursist Recente ontwikkelingen in het wonen
  “Prima om in korte tijd de laatste stand van zaken van de verschillende woonthema's op te doen.”
  cursist Recente ontwikkelingen in het wonen
  “De kennis die ik in de cursus heb opgedaan was meteen praktisch toepasbaar in mijn werk. Als je met iemand in gesprek bent kun je direct refereren aan een concreet recent voorbeeld. Ook is het contact met de medecursisten waardevol omdat dit de samenwerking in je netwerk bevordert.”
  Martin van der Giesen (Gemeente Breda)
  “Ik heb de lezingen en interactie met docenten als prettig ervaren.”
  Karin Dijkstra (RVO/Octrooicentrum Nederland)