Cursus

Landbouw en waterkwaliteit

De rol van bodembeheer op de uit- en afspoeling van nutriënten

De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat waterbeheerders maatregelen nemen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Maatregelen grijpen daarbij vaak in op de agrarische sector. Uitspoeling van stoffen naar het oppervlaktewater wordt sterk beïnvloedt door de eigenschappen en het beheer van de landbouwbodem.

Deze cursus gaat dieper in op de rol van de bodem én de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet.

Willen maatregelen voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit slagen, dan zul je moeten zoeken naar win-win situaties. Hierdoor is het mogelijk om kansrijke maatregelen op het gebied van bodem- en waterkwaliteit beter te formuleren en in te schatten hoe deze passen in de dagelijkse praktijk van de agrarisch ondernemer. 

De boer en rol van zijn bodem beter leren begrijpen

Na het volgen van de cursus ben je:

 • Op de hoogte van de belangrijkste bodemkringlopen: fosfaat, stikstof en koolstof;
 • In aanraking gekomen met de agrarische praktijk door bijdragen van agrariërs zelf. Je weet beter hoe een agrariër denkt en werkt;
 • Op de hoogte van de wet- en regelgeving rond nutriënten, waaronder de meststoffenwet.
 • In staat de invloed van maatregelen in te schatten op de vastlegging en afvoer van organische stof en nutriënten in afhankelijkheid van agrarisch landgebruik, grondsoort en waterhuishouding

Bedoeld voor

Hydrologen, beleidsmedewerkers, specialisten waterkwaliteit (incl. aquatische ecologie) bij provincies, waterschappen, drinkwatermaatschappijen en ingenieursbureaus. Ook professionals actief rond thema’s als verduurzaming van de landbouw, de ontwikkeling en uitvoering van plattelandsontwikkeling en bodembeleid.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Wageningen Academy

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma onder voorbehoud

  Dag 1

  Introductie/ Landbouw in Nederland
  dr. ir. Gerard Ros, NMI en prof. dr. ir. Wim de Vries, WUR 

  De rol van de bodem
  dr. ir. Gerard Ros, NMI

  Inzicht bedrijfsdynamiek melkveehouderij
  ir. Erik Smale, melkveehouder

  Excursie op locatie
  Hof van Twello, ir. Gert Jan Jansen

  Gedrag en kringlopen van organische stof, stikstof en fosfaat
  prof. dr. ir. Wim de Vries, WUR

  Diner

  Dag 2

  Mestwetgeving: de beleidscontext
  dr. ir. Laura van Schöll, NMI

  Effecten van maatregelen op bodem en waterkwaliteit 
  dr. ir. Gerard Ros, NMI en drs. Peter Schipper, WUR

  Inbreng casussen door deelnemers
  Groepsgesprek met deelnemers 

  Presentatie en rondetafelgesprek rond Duurzaam Schoon Grondwater
  Presentatie Frans Vaessen, Waterleiding Maatschappij Limburg.

  Groepsgesprek met deelnemers.

  Afsluiting en evaluatie cursus

  dr. ir. Gerard Ros, NMI en prof. dr. ir. Wim de Vries, WUR

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,9
  “Best wel intensief, het heeft mij wel veel inzicht in de materie gebracht.”
  Wichard de Hollander (Kadaster)
  “Breed geïnformeerd, ook vanuit praktijk.”
  Andrea Kan (Provincie Limburg)
  “Afwisselend, breed, praktijkgericht. Prima organisatie en locatie.”
  Martin de Jonge (Vitens NV)
  “Heel informatief, en biedt kapstok van het geheel, inclusief haakjes om mee aan de slag te gaan.”