Cursus

Landbouw en waterkwaliteit

De rol van bodembeheer op de uit- en afspoeling van nutriënten

De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat waterbeheerders maatregelen nemen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Maatregelen grijpen daarbij vaak in op de agrarische sector. Uitspoeling van stoffen naar het oppervlaktewater wordt sterk beïnvloedt door de eigenschappen en het beheer van de landbouwbodem.

Deze cursus gaat dieper in op de rol van de bodem én de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet.

Willen maatregelen voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit slagen, dan zul je moeten zoeken naar win-win situaties. Hierdoor is het mogelijk om kansrijke maatregelen op het gebied van bodem- en waterkwaliteit beter te formuleren en in te schatten hoe deze passen in de dagelijkse praktijk van de agrarisch ondernemer. 

De boer en rol van zijn bodem beter leren begrijpen

Na het volgen van de cursus ben je:

 • Op de hoogte van de belangrijkste bodemkringlopen: fosfaat, stikstof en koolstof;
 • In aanraking gekomen met de agrarische praktijk door bijdragen van agrariërs zelf. Je weet beter hoe een agrariër denkt en werkt;
 • Op de hoogte van de wet- en regelgeving rond nutriënten, waaronder de meststoffenwet.
 • In staat de invloed van maatregelen in te schatten op de vastlegging en afvoer van organische stof en nutriënten in afhankelijkheid van agrarisch landgebruik, grondsoort en waterhuishouding

Bedoeld voor

Hydrologen, beleidsmedewerkers, specialisten waterkwaliteit (incl. aquatische ecologie) bij provincies, waterschappen, drinkwatermaatschappijen en ingenieursbureaus. Ook professionals actief rond thema’s als verduurzaming van de landbouw, de ontwikkeling en uitvoering van plattelandsontwikkeling en bodembeleid.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Wageningen Academy

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. G. Ros (Nutriënten Management Instituut (NMI)), Dhr. Prof.dr.ir. W de Vries (Wageningen UR (WUR) Environmental Sciences Group)
  Cursusdata: 26 en 27 september 2019
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: n.t.b.
  bij een boerderij met vergaderfaciliteiten
  Prijs: € 995,00 excl. btw
  Prijs is all-in
  In samenwerking met: Wageningen Academy
 • Programma

  Programma onder voorbehoud

  Dag 1

  Introductie/ Landbouw in Nederland
  Dr.ir. G.H. Ros, NMI en prof.dr.ir. W. de Vries, WUR 

  De rol van de bodem
  Dr.ir. G.H. Ros, NMI

  Gedrag en kringlopen van organische stof, stikstof en fosfaat
  Prof.dr.ir. W. de Vries, WUR 

  Excursie/presentatie agrarisch voorloperbedrijf 
   

  Farm management: Inzicht bedrijfsdynamiek melkveehouderij
  spreker nog te bevestigen

  Handelingsperspectief en effectiviteit maatregelen melkveehouderij
  Groepsgesprek

  Diner

   

  Dag 2

  Mestwetgeving: de beleidscontext
  spreker nog te bevestigen

  Invloed van bodem op boerenpraktijk 
  Dr.ir. G.H. Ros, NMI  

  Inbreng casussen door deelnemers (vooraf in te sturen)
  Groepsgesprek met deelnemers 

  Rondetafelgesprek: Casus Kringlooplandbouw
  spreker nog te bevestigen

  Rondetafelgesprek:  Casus Duurzaam Schoon Grondwater
  spreker nog te bevestigen


   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,9
  “Best wel intensief, het heeft mij wel veel inzicht in de materie gebracht.”
  Wichard de Hollander (Kadaster)
  “Breed geïnformeerd, ook vanuit praktijk.”
  Andrea Kan (Provincie Limburg)
  “Afwisselend, breed, praktijkgericht. Prima organisatie en locatie.”
  Martin de Jonge (Vitens NV)
  “Heel informatief, en biedt kapstok van het geheel, inclusief haakjes om mee aan de slag te gaan.”