Cursus

Integraal riviermanagement

Rijk en regio in regie

Er zijn grote opgaven in het rivierengebied: aanpassingen om te voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, het faciliteren van scheepvaart, een duurzame zoetwatervoorziening en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en natuur, ook bij lange perioden van droogte. Deze opgaven van Rijk en regionale overheden interacteren met elkaar.

Het riviersysteem is een complex en dynamisch systeem, dat wordt beïnvloed door zowel natuurlijke processen als menselijke ingrepen. De rivieren zijn echter uit balans: op de Rijntakken schuurt het zomerbed uit en slibben de uiterwaarden op, waardoor scheepvaart, zoetwatervoorziening en natuur worden geschaad. Op de Maas is de ruimte schaars, nauwelijks meer sediment in beweging en de laagwaterafvoer onnatuurlijk grillig, met problemen voor waterbeschikbaarheid, natuur en scheepvaart tot gevolg.

De verschillende rivierfuncties stellen verschillende eisen aan de rivier, die niet altijd eenvoudig te verenigen zijn. Het programma Integraal riviermanagement voorziet in een integrale aanpak. In deze cursus leer je de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen in samenhang te bezien. Speciale aandacht is daarbij voor de belangen van verschillende sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.

Het riviersysteem leren begrijpen

Na het volgen van deze cursus:

 • Ken je de historie van de Nederlandse riviersystemen
 • Begrijp je het systeemgedrag van de Rijn, Maas en Rijn-Maasmonding in relatie tot morfologie, sedimentbeheer, waterbeheer, natuur en scheepvaart
 • Ken je het beleid, beheer en mogelijke maatregelen om knelpunten op te lossen
 • Kun je uitleggen welke belangen en eventuele spanningen er bestaan tussen de verschillende functies
 • Ken je de opgaven en mogelijke maatregelen, inclusief interactie tussen verschillende maatregelen
 • Begrijp je de samenhang in aanpak van de rivieropgaven: integraal riviermanagement
 • Snap je de inhoud en filosofie van het programma Integraal riviermanagement
 • Ken je de actuele stand van zaken van nieuwe kennis en kennisvragen

 

Bedoeld voor
Medewerkers van ministeries (I&W, LNV), Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties, adviesbureaus en aannemers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.J. Barneveld (HKV lijn in water BV), Mevr. Dr.ir. B.G. van Vuren (RWS Rijkswaterstaat )
  Cursusdata: 2, 16 en 30 september 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  Nabij station Amersfoort, met parkeergelegenheid
  Prijs: € 1.395,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  Dag 1: Het Rijn- en Maassysteem
  Cursusleiding: Hermjan Barneveld
   

  Rijn en Maas van bron tot en met monding (inclusief Rijn-Maasmonding)
  Alphons van Winden, Bureau Stroming

  Menselijke ingrepen sinds 1990 en verwachte effecten
  Ralph Schielen, Rijkswaterstaat Oost-Nederland

  Morfologie van Rijn, Maas en Rijn-Maas monding
  Astrid Blom, TU Delft en Hermjan Barneveld, HKV Lijn in water BV

  Rivierbeheer – Rijn
  Rico Tönis, Rijkswaterstaat Oost-Nederland

  Rivierbeheer - Maas
  Alinda van Ankum, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

  Rivierbeheer - Rijn-Maas Monding
  Pim Neefjes, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

  Integraal beheer uiterwaarden, hoe doen we dat? De do's en dont's van beheer
  Rick Kuggeleijn, Rijkswaterstaat Uiterwaarden Maas en Rijn
   

  Dag 2: Functies in en aan het systeem
  Cursusleiding: Milou Wolters


  Scheepvaartbeleid
  Sybren Hornstra, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat DG Luchtvaart en Maritieme zaken

  De scheepvaartpraktijk
  Marleen Buitendijk, Koninklijke BLN-Schuttevaer

  Natuur en waterkwaliteit
  Lilian Hermens, Staatsbosbeheer

  Hoog water (waterafvoer en ijsgang)
  David Kroekenstoel, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

  Zoetwatervoorziening
  Vincent Beijk, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving 

  Regionale functies en interbestuurlijk samenspel
  Sarie Buijze, Provincie Noord-Brabant

  Omgevingsmanagement en participatie
  Hans Brouwer, Rijkswaterstaat, omgevingsmanager IRM

  Discussie met panel
  Alle sprekers, met Alphons van Winden, Bureau Stroming
   

  Dag 3: Systeem van de toekomst
  Cursusleiding: Saskia van Vuren
   

  Algemene toelichting op Programma Integraal Riviermanagement

  Inleiding en toelichting op Programma Integraal Riviermanagement
  Steven Voest, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), DGB 

  Toelichting op het planproces (NRD, NRB, NKA-proces, richting PoW)
  Marieke Hofstra, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W, DGB

  Toelichting op het benodigde onderzoek en onderzoeksvragen
  Saskia van Vuren, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

  Stop op de horizon, vooruitblik op Programma Integraal Riviermanagement

  Beeld op de Rivier - Maas
  Koos Beurskens, Waterschap Aa en Maas

  Beeld op de Rivier - Rijn
  Jan-Willem Kamerman, Provincie Gelderland

  Systeembeschouwing
  Frans Klijn, Deltares

  Programma Integraal Riviermanagement in de praktijk

  Systeemmaatregelen (langsdammen, suppleties, rivierhout, vaste laag Nijmegen)
  Arjan Sieben, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

  Praktijknetwerk Maas
  Koos Beurskens, Waterschap Aa en Maas

  Praktijknetwerk Rijn
  Jan-Willem Kamerman, Provincie Gelderland

  Duurzaamheid in het IRM programma

  Rivierkundige ingrepen en Duurzaamheid
  Pieter de Boer, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud