Cursus

Integraal riviermanagement

Rijk en regio in regie

Er zijn grote opgaven in het rivierengebied: aanpassingen om te voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, het faciliteren van scheepvaart, een duurzame zoetwatervoorziening en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en natuur, ook bij lange perioden van droogte. Deze opgaven van Rijk en regionale overheden interacteren met elkaar.

Het riviersysteem is een complex en dynamisch systeem, dat wordt beïnvloed door zowel natuurlijke processen als menselijke ingrepen. De rivieren zijn echter uit balans: op de Rijntakken schuurt het zomerbed uit en slibben de uiterwaarden op, waardoor scheepvaart, zoetwatervoorziening en natuur worden geschaad. Op de Maas is de ruimte schaars, nauwelijks meer sediment in beweging en de laagwaterafvoer onnatuurlijk grillig, met problemen voor waterbeschikbaarheid, natuur en scheepvaart tot gevolg.

De verschillende rivierfuncties stellen verschillende eisen aan de rivier, die niet altijd eenvoudig te verenigen zijn. Het programma Integraal riviermanagement voorziet in een integrale aanpak. In deze cursus leer je de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen in samenhang te bezien. Speciale aandacht is daarbij voor de belangen van verschillende sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.

Het riviersysteem leren begrijpen

Na het volgen van deze cursus:

 • Ken je de historie van de Nederlandse riviersystemen
 • Begrijp je het systeemgedrag van de Rijn, Maas en Rijn-Maasmonding in relatie tot morfologie, sedimentbeheer, waterbeheer, natuur en scheepvaart
 • Ken je het beleid, beheer en mogelijke maatregelen om knelpunten op te lossen
 • Kun je uitleggen welke belangen en eventuele spanningen er bestaan tussen de verschillende functies
 • Ken je de opgaven en mogelijke maatregelen, inclusief interactie tussen verschillende maatregelen
 • Begrijp je de samenhang in aanpak van de rivieropgaven: integraal riviermanagement
 • Snap je de inhoud en filosofie van het programma Integraal riviermanagement
 • Ken je de actuele stand van zaken van nieuwe kennis en kennisvragen

 

Bedoeld voor
Medewerkers van ministeries (I&W, LNV), Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties, adviesbureaus en aannemers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.J. Barneveld (HKV lijn in water BV), Mevr. Dr.ir. B.G. van Vuren (RWS Rijkswaterstaat ), Mevr. Ir. M.A. Wolters (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)
  Cursusdata: 27, 28 maart en 3, 4 april 2023
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Mercure hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.835,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen, catering en excursie
 • Programma

  Dag 1: Het Rijn- en Maassysteem
   

  Rijn en Maas van bron tot en met monding (inclusief Rijn-Maasmonding)
  Menselijke ingrepen sinds 1990 en verwachte effecten
  Morfologie van Rijn, Maas en Rijn-Maas monding
  Rivierbeheer – Rijn
  Rivierbeheer - Maas
  Rivierbeheer - Rijn-Maas Monding
  Integraal beheer uiterwaarden, hoe doen we dat? De do's en dont's van beheer

   

  Dag 2: Functies in en aan het systeem
   

  Scheepvaartbeleid
  De scheepvaartpraktijk
  Natuur en waterkwaliteit
  Hoog water (waterafvoer en ijsgang)
  Zoetwatervoorziening
  Regionale functies en interbestuurlijk samenspel
  Omgevingsmanagement en participatie
  Discussie met panel

   

  Dag 3: Systeem van de toekomst
   

  Inleiding en toelichting op Programma Integraal Riviermanagement
  Toelichting op het planproces (NRD, NRB, NKA-proces, richting PoW)
  Toelichting op het benodigde onderzoek en onderzoeksvragen
  Beeld op de Rivier - Maas
  Beeld op de Rivier - Rijn
  Systeembeschouwing
  Systeemmaatregelen (langsdammen, suppleties, rivierhout, vaste laag Nijmegen)
  Praktijknetwerk Maas
  Praktijknetwerk Rijn
  Rivierkundige ingrepen en Duurzaamheid