Cursus

Integraal riviermanagement

Rijk en regio in regie

Er zijn grote opgaven in het rivierengebied: aanpassingen om te voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, het faciliteren van scheepvaart, een duurzame zoetwatervoorziening en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en natuur, ook bij lange perioden van droogte. Deze opgaven van Rijk en regionale overheden interacteren met elkaar.

Het riviersysteem is een complex en dynamisch systeem, dat wordt beïnvloed door zowel natuurlijke processen als menselijke ingrepen. De rivieren zijn echter uit balans: op de Rijntakken schuurt het zomerbed uit en slibben de uiterwaarden op, waardoor scheepvaart, zoetwatervoorziening en natuur worden geschaad. Op de Maas is de ruimte schaars, nauwelijks meer sediment in beweging en de laagwaterafvoer onnatuurlijk grillig, met problemen voor waterbeschikbaarheid, natuur en scheepvaart tot gevolg.

De verschillende rivierfuncties stellen verschillende eisen aan de rivier, die niet altijd eenvoudig te verenigen zijn. Het programma Integraal riviermanagement voorziet in een integrale aanpak. In deze cursus leer je de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen in samenhang te bezien. Speciale aandacht is daarbij voor de belangen van verschillende sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.

Het riviersysteem leren begrijpen

Na het volgen van deze cursus:

 • Ken je de historie van de Nederlandse riviersystemen
 • Begrijp je het systeemgedrag van de Rijn, Maas en Rijn-Maasmonding in relatie tot morfologie, sedimentbeheer, waterbeheer, natuur en scheepvaart
 • Ken je het beleid, beheer en mogelijke maatregelen om knelpunten op te lossen
 • Kun je uitleggen welke belangen en eventuele spanningen er bestaan tussen de verschillende functies
 • Ken je de opgaven en mogelijke maatregelen, inclusief interactie tussen verschillende maatregelen
 • Begrijp je de samenhang in aanpak van de rivieropgaven: integraal riviermanagement
 • Snap je de inhoud en filosofie van het programma Integraal riviermanagement
 • Ken je de actuele stand van zaken van nieuwe kennis en kennisvragen

 

Bedoeld voor
Medewerkers van ministeries (I&W, LNV), Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties, adviesbureaus en aannemers.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.J. Barneveld (HKV lijn in water BV), Mevr. Drs. E. van Eijsbergen MSc (RWS Rijkswaterstaat Corporate Dienst)
  Cursusdata: 3, 4, 10 en 11 oktober 2023 (vol)
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Mercure hotel Amersfoort
  Prijs: € 1.835,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle cursus materialen en catering
 • Programma

  Dag 1: IRM en het Riviersysteem - 3 oktober 2023

  • Waarom Integraal Rivier Management
   Marco Taal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Inleiding en toelichting op Programma Integraal Riviermanagement
   Jan Willem Kamerman, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Verhaal van de Rijn
   Rien van Zetten, Rijkswaterstaat

  • Verhaal van de Maas
   Hermjan Barneveld, HKV Lijn in Water

  • Verhaal van het sediment
   Hermjan Barneveld, HKV Lijn in Water

  • Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050
   Rienk Kuiper, Planbureau voor de Leefomgeving

  • Systeembeschouwing
   Saskia van Vuren, Rijkswaterstaat

   

  Dag 2: Functies in en aan het systeem - 4 oktober 2023

  • Bevaarbaarheid (Beleid en beheer)
   Roelof Weekhout, Rijkswaterstaat

  • Nederland in 2120
   Michael van Buuren, Wageningen Universiteit

  • Natuur en waterkwaliteit (PAGW)
   Marieke de Lange, Rijkswaterstaat

  • Zoetwatervoorziening
   Vincent Beijk, Rijkswaterstaat

  • Rivier en sedimentbeheer
   Rico Tönis, Rijkswaterstaat

  • Beeld van zandwinners
   Leonie van der Voort, Cascade

  • Integraal beheer uiterwaarden
   Rick Kuggeleijn, Rijkswaterstaat

  • Natuurbeheer

   

  Dag 3: Visie en beleidskeuzes - 10 oktober 2023

  • Terugblik en warming up
   Evelien van Eijsbergen, Rijkswaterstaat

  • Omgaan met onzekerheden en adaptief werken
   Frans Klijn, Deltares

  • Toelichting op het Voorkeursalternatief Rivierbodemligging en sedimentmanagement en Afvoer- & bergingscapaciteit
   Jette Eshuis, Programmateam IRM

  • Systeemmaatregelen
   Saskia van Vuren, Rijkswaterstaat

  • Hoogwater (waterafvoer en ijsgang)
   David Kroekenstoel, Rijkswaterstaat

  • Internationale perspectief op onze rivieren
   Ronald van Dokkum, Rijkswaterstaat

  • Plan voor Levende Rivieren
   Bas Roels WWF

   

  Dag 4: Integrale gebiedsuitwerking - 11 oktober 2023

  • Toelichting op de Werkwijze & praktijk netwerk

  • Rollen en verantwoordelijkheden in Rivierengebied

  • Water veilige landschappen in de 22e eeuw
   Ellen Tromp & Mark Niesten, Deltares

  • Voorbeeld Lent (lessons learned)
   Josan Tielen, Rijkswaterstaat

  • Voorbeeld Meanderende Maas
   Ton Swanenberg, Waterschap AA en Maas

  • Maakbaarheid, Haalbaarheid & financierbaarheid \
   Rien van Zetten, Rijkswaterstaat

  • Kennisagenda Rivieren
   Ralph Schielen, Rijkswaterstaat

  • Water veilige landschappen in de 22e eeuw
   Ellen Tromp & Mark Niesten, Deltares
   Case en discussie

  •  

   

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,8
  “Goede brede cursus om cursisten te betrekken in integraal rivier management. Het was zowel voor de leek als ervaren adviseur goed te volgen, en de opbouw hielp hier enorm bij. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan t.a.v. morfologie en scheepvaart. Het helpt echt bij IRM beter begrijpen en het pad wat er gevolgd wordt!”
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstelling
  “Leuk. Breed overzicht wordt gegeven van waar IRM voor staat en wat er allemaal in aan bod komt.”
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstelling
  “Heel interessant! Mooie sprekers en thema's.”
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstelling
  “Ik vond de cursus onwijs interessant. Ondanks dat ik zelf al veel op het integrale vlak werk, heb ik toch nog veel bijgeleerd.”
  Cursist werkzaam bij een overheidsinstelling