Cursus

Folieconstructies in verdiepte infrastructuur

Ondergronds bouwen met waterdichte folie afsluiting

Voor ondergronds bouwen is een innovatieve folieconstructie vaak goedkoper dan een traditionele uitvoering met onderwater-beton en trekpalen. Folie betreft een waterdicht kunststof geotextiel en kan worden gebruikt voor het realiseren van waterdichte afsluitingen in de ondergrond waardoor een kunstmatige polder ontstaat. Dit biedt kansen voor toepassing in bijvoorbeeld verdiepte wegen, bouwputten en parkeergarages.

In Nederland is inmiddels meer dan veertig jaar ervaring opgedaan met dit soort constructies, aangelegd zowel ‘in den droge’ als ‘in den natte’. De ontwikkelingen staan daarbij niet stil. Materialen zijn verbeterd en nieuwe uitvoeringsmethoden zijn doorontwikkeld. Het is daarbij bijvoorbeeld goed mogelijk om folie aan te brengen tussen verticale begrenzingen als damwanden.

Voor projectsucces is het echter van groot belang dat alle partijen integraal samenwerken en dat er afdoende kennis en aandacht is voor materiaalkeuze, ontwerp- en uitvoeringsaspecten, risicobeheersing en kwaliteitscontrole. Het handboek Folieconstructies voor verdiept aangelegde infrastructuur wordt tijdens de cursus besproken, en dient u zelf mee te nemen naar de cursus of bij te bestellen.

Geotextiel folieconstructies

Tijdens deze cursus:

 • krijg je een uitgebreide toelichting op het CUR Handboek Folieconstructies (CUR221-2016);
 • krijg je een overzicht van de toepassingsmogelijkheden en eerder uitgevoerde werken;
 • wordt ingegaan op geleerde lessen en risico’s bij folieconstructies;
 • ken je de stappen voor keuze van materialen, ontwerp, uitvoering, kwaliteitsborging, beheer- en onderhoud;
 • krijg je inzicht in de belangrijkste ontwerp- en uitvoeringsaspecten van geotextielen.

Bedoeld voor

Betrokkenen bij ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van ondergrondse constructies, wegen en spoorwegen: tendermanagers, managers, adviseurs, constructeurs of directievoerders hoofd bedrijfsbureau, hoofd uitvoering, etc. Bedoeld voor zijde van zo wel opdrachtgever als opdrachtnemer. Kennis van civiele constructies, geotechniek en/of geotextielen wordt verwacht.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. R.H. Gerritsen (Naue-Prosé Geotechniek B.V.)
  Cursusdata: 2 november 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 625,00 excl. btw
  Prijs is inclusief catering en het Handboek Folieconstructies CUR 221-2009.
  Studiepunten: 2 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Programma

  Introductie: de ontwikkeling van folieconstructies - ing. R.H. Gerritsen (Enka Solutions)

  Circa 45 jaar geleden zijn in Nederland de eerste projecten gerealiseerd met grootschalige evenwichtsconstructies, waarbij een waterdichte laag werd gerealiseerd met een bitumineuze laag in de ondergrond. Deze constructies zijn als het ware de eerste voorlopers van de huidige folieconstructies. In de loop van de jaren ’70 zijn de eerste echte folieconstructies toegepast. Hoe zagen deze folieconstructies eruit? Hoe zijn de constructies doorontwikkeld? Wat zijn de verschillen met de constructies state-of-art? Als introductie wordt de historie van folieconstructies behandeld, waarbij in vogelvlucht de mijlpalen van de afgelopen decennia voorbij komen.

  Ontwerpaspecten folieconstructies - Ir. I. Huiskes (RWS)

  Bij de ontwerpaspecten van een civieltechnische folieconstructie wordt, naast de principes van de werking van een folieconstructie, ingegaan op de vereiste verticale stabiliteit en de daarbij toegestane locale afwijkingen. De veiligheidsfilosofie voor het afleiden van ontwerpwaterstanden voor zowel de bouw- als eindfase is daarin cruciaal. Bezwijkmechanismen van een folieconstructie kunnen goed onderzocht worden met inzet geotechnische software, als een van eindige-elementen-model. Belangrijk daarbij is de modellering van de verschillende constructie-onderdelen. Naast het ontwerp van de diepteligging van folie en taludhelling wordt ingegaan op de benodigde voorzieningen als riolerings-, drainagesystemen en bergingskelder. Tevens wordt aandacht besteed op welke wijze aansluitingen van een folie op een betonconstructie gerealiseerd kunnen worden. Zo nodig worden bij de ontwerpaspecten state-of-art inzichten gegeven in aanvulling op het huidige handboek.

  Materialen, kwaliteitsborging en inspectie - Ing. P.C.G. Langeveld (QS)

  De toekomstige eigenaar van een folieconstructie wil graag een goede en betrouwbare folieconstructie. Om dit te bereiken is kwaliteitscontrole essentieel. In dit onderdeel van de cursus wordt ingegaan op de basismaterialen van geokunststoffen  (folies, kunststof drainagematten, geotextielen) en hun producteigenschappen. Onder andere worden de verbanden tussen moleculaire structuur, verwerkingsprocessen en mechanische (langeduur) eigenschappen toegelicht. Ook de invloed van toevoegstoffen wordt besproken. Naast toezicht op de materiaalproductie, de juiste inschatting van gebruikscondities en adequate materiaalselectie, is uitvoering door gecertificeerde folieverwerkende bedrijven (en bijbehorend toezicht) nóg een schakel in de kwaliteitsborging. Bij folieconstructies is de foutenmarge echter klein en de behoefte om risico's te minimaliseren voor alle partijen groot. Daarom wordt in veel gevallen aanvullend toezicht door een onafhankelijk geaccrediteerde inspectie-instelling in het proces van prefabricage, installatie en folieverlegging vereist. In dit onderdeel van de cursus worden de meerwaarde van kwaliteitsborging, de betrokken partijen en hun onderliggende relaties in het ontwerp- en uitvoeringsproces uitgelegd aan de hand van heldere praktijkvoorbeelden. Het samenspel tussen technische materiaalspecificaties en kwaliteitsborging minimaliseert risico's en draagt daarmee bij aan de betrouwbaarheid van de folieconstructie.

  Uitvoering van folieconstructies - C. Scheerder (Genap)

  De uitvoering van verdiept gelegen folieconstructies kan zowel plaatsvinden ‘in den natte’ als ’in den droge’. De verschillende bouwwijzen voor het aanbrengen van folieconstructies worden behandeld en ondersteund met animaties. Het principe van het afzinken van folie, waarmee veel ervaring is opgedaan in Friesland bij de aanleg van vele aquaducten komt uitgebreid aan bod. Tevens wordt ingegaan op de uitvoering van recente grote projecten en mogelijkheden voor aansluitingen op kunstwerken. De verschillende praktijkcases worden gepresenteerd met behulp van uitvoerig beeldmateriaal.

  Beheer, onderhoud, lekdetectie en reparatie - ir. J.W.R. Brouwer (Geobest)

  Wanneer de folieconstructie eenmaal gereed is, dient ze in stand te worden gehouden. Een belangrijk aspect daarbij is dat te allen tijde het verticale evenwicht behouden moet worden. Dat vereist bijvoorbeeld oordeelkundige begeleiding bij graafwerkzaamheden tijdens de gebruikfase en bij calamiteiten. Ook het drainagesysteem moet onderhouden worden gehouden. In de cursus wordt vervolgens ingegaan op de stand der techniek met betrekking tot lekdetectietechnieken. De beperkingen, voor- en nadelen van een aantal technieken worden besproken. Ten slotte wordt ingegaan op de mogelijkheden tot het repareren van een folieconstructie.

  Folieconstructies in een beperkt ruimtebeslag - ing. R.H. Gerritsen (Enka Solutions)

  Folieconstructies worden veelal in verband gebracht met een groot ruimtebeslag uit oogpunt van de benodigde ontgravingen. Het blijkt echter goed mogelijk om folie aan te brengen tussen verticale begrenzingen zoals damwanden. In het verleden zijn verschillende haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd naar toepassing van bijzondere constructievormen als de U-polder en damwandpolder. Folieconstructies met een beperkt ruimtebeslag kunnen een kostenbesparing betekenen ten opzichte van traditionele ontwerpen met onderwaterbeton en trekpalen. In verschillende projecten zijn folieconstructies in een beperkt ruimtebeslag reeds succesvol uitgevoerd. In de presentatie zal worden ingegaan op de verschillende mogelijkheden, onderzoek en projecten, risico’s en voorwaarden voor succesvolle uitvoering van folieconstructies in een beperkt ruimtebeslag.

 • Downloads