Cursus

Financieel management voor de technische professional

Jaarrekening lezen en bedrijfsinvesteringen onderbouwen

In elke onderneming staan effectiviteit en efficiency van het bedrijfsbeheer centraal. Ook technisch managers nemen daarover voortdurend beslissingen. Deze worden vrijwel altijd gebaseerd op financiële informatie. Maar heb je wel voldoende inzicht in de materie? Deze cursus leert je in kort tijdbestek de benodigde vaardigheden vanuit een praktische invalshoek. Hierdoor zal de materie je snel bekend voorkomen. Je raakt vertrouwd met verschillende aspecten van financieel management, waardoor de communicatie en discussie met de financieel-econoom binnen je organisatie soepeler verloopt. 

Deze cursus heeft als doel technici inzicht te geven in het financieel jargon en de toepassing van bedrijfseconomische concepten. Na afloop beschik je over relevante bedrijfseconomische kennis en ben je in staat om investeringsvoorstellen in te schatten, kostprijsberekeningen te maken, diverse soorten budgetten te onderscheiden, financieringsmogelijkheden af te wegen, jaarrekeningen en jaarverslagen inhoudelijk te beoordelen en uitspraken te doen over de waardebepaling van je organisatie bij fusie of overname. 

In de cursus wordt de toepassing van de theorie behandeld aan de hand van praktijksituaties. Het cursusprogramma bestaat uit een combinatie van presentaties, groepsoefeningen en cases. Tevens wordt aandacht besteed aan de problematiek in de werksituatie van deelenemers. 

Kernbegrippen

 • Financiële analyse
 • Investeren en financieren
 • Analyse van kosten en opbrengsten
 • Jaarrekening

Financiële analyse en management

 • Strategische en operationele rendementsanalyse
 • Verbetering operationele rendement en kasstroom
 • Verbetering financiële structuur
 • Waardecreatie via autonome groei, fusie en overname

Jaarrekening lezen

 • Het jaarrapport
 • (Geconsolideerde) jaarrekening
 • Indivicuele balanspostenanalyse en impact op resultaat
 • Ratioanalyse
 • Windowdressing

Bedoeld voor

Ingenieurs, natuurwetenschappers of informatici, die werkzaam zijn in een managementfunctie in een technische omgeving. Bijvoorbeeld product- of productiemanagers, R&D managers, informatiemanagers, afdelingshoofden, projectleiders. De cursus is ook geschikt voor technische specialisten, die op korte termijn een managementfunctie gaan vervullen. 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs. K. de Jong (Bureau Kees Horden BV), Dhr. R. Take (Bureau Kees Horden BV)
  Cursusdata: 6, 7, 22, en 23 juni 2023
  Locatie: Brummen Kasteel Engelenburg
  Prijs: € 2.865,00 excl. btw
 • Programma

  Kernbegrippen

  • Wat zijn financiële doelstellingen?
  • Hoe wordt het resultaat bepaald?
  • Wat is de samenhang tussen de balans & winst- en verliesrekening?
  • Wat staat er in een kasstroomoverzicht (cashflow)?
  • Welke wet- en regelgeving is van belang?
  • Het belang van budgettering
  • Factor tijd

  Financiële analyse

  • Hoe analyseert u kasstroom, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit?
  • Wat is goed en wat is slecht en waarom?
  • Hoe herkent u operationele- en financiële risico’s?
  • Waarom is een rendementseis van belang?
  • Ratio’s en kengetallen (Dupontanalyse)
  • Het belang van werkkapitaal
  • Hoe beoordeelt de bank?

  Investeren en financieren

  • Wat zijn de belangrijkste financieringsvormen: on- en offbalance?
  • Welke informatie heeft u nodig om een investeringsvoorstel te onderbouwen?
  • Welke soorten businesscases zijn er?
  • Welke beoordelingsmethodes zijn er?
  • Waarom is netto contante waarde methode superieur?

  Analyse van kosten en opbrengsten

  • Welke verschillende verdienmodellen zijn er?
  • Welke kostenindelingen gebruikt u wanneer?
  • Hoe kunt u de kostprijs (intern tarief) bepalen en budgetteren?
  • Hoe gebruikt u activity based costing bij het doorbelasten van overhead?
  • Hoe berekent u het break even punt en de veiligheidsmarge?

  Jaarrekening

  • Hoe leest u de jaarrekening van uw leverancier, klant en concurrent?
  • Wat kunt u met het directieverslag, de jaarrekening en de overige gegevens?
  • Wat verklaart de accountant?
  • Wat zijn de waarderingsgrondslagen en waarom is een toelichting onontbeerlijk?
  • Wat is de rol van de KvK, de fiscus, consolidatie en de IFRS?

  Strategische en operationele analyse van het rendement

  • Sturing op waardecreatie
  • Operationele verbeteringen
  • Verbetering van de financiële structuur
  • Autonome groei (investeringscalculatie: business case)
  • Fusie en overname

  Verbeteringen van het operationele rendement en kasstroom

  • Operationele rendement: marge en omloopsnelheid
  • Kostenmanagement: focus op kostenefficiency
  • Capaciteitsbenutting
  • Werkkapitaalbeheer

  Verbetering van de financiële structuur

  • Vermogenskostenvoet bepalen (WACC)
  • De relatie tussen risico en rendementseis
  • De rendementseis kwantificeren
  • Eigen vermogen, hybride en vreemd vermogen en alternatieve financieringsvormen

  Waardecreatie via autonome groei

  • Onderbouwen business case
  • Relevante parameters bij investeringscalculatie
  • Netto contante waarde, interne rentevoet, terugverdienperiode
  • Impact bestaande bedrijfsmiddelen op de investeringsbeslissing

  Waardecreatie via fusie en overname

  • Structuur
  • Activa-passiva overname en aandelen overname
  • Waarderingsmethoden en goodwillbepaling
  • Fiscale en juridische aspecten

  Het jaarrapport

  • Welke informatie zoekt u en welke informatie krijgt u?
  • Wat leest u niet in het jaarverslag?
  • GAAP, 2 BW titel 9, IFRS en VPB
  • Rapportageverplichtingen klein-, middel- en grote rechtspersoon
  • De hedendaagse accountsverklaringen

  De (geconsolideerde) jaarrekening

  • De verschillende verschijningsvormen van de jaarrekening
  • Balans (activeren, balansverkorting, off balance finance, voorzieningen en schulden)
  • Resultatenrekening (all inclusive and current operating)
  • Kasstroomoverzicht directe- en indirecte methode
  • Mutatieoverzicht eigen vermogen

  Individuele balansposten analyse en impact op het resultaat

  • Immateriële vaste activa
  • Materiële vaste activa
  • Financiële vaste activa (deelnemingen, dochters, enkelvoudig en geconsolideerde cijfers)
  • Voorraden en onderhanden werk (work in progress)
  • Overlopende activa/passiva (accruals)
  • Voorzieningen, schulden lang/kort en samenstelling eigen vermogen

  Ratioanalyse

  • Beoordeling financiële gezondheid
  • Dynamische liquiditeit: kasstroomanalyse
  • Statische liquiditeit
  • Rendement
  • Solvabiliteit

  Windowdressing

  • Mogelijkheden van winststuring
  • Activeren of niet
  • Rol van afschrijvingen
  • Sturing via voorraadwaardering
  • Sturing via voorzieningen
  • Rol van de niet uit de balans blijkende verplichtingen
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,1
  “Super!”
  Sonja de Vries
  “Aan de hand van eenvoudige cases heldere uitleg gekregen.”
  Arno Kersten
  “Erg nuttig én leuk.”
  Harry Bril