Cursus

Bronbemalingen bij bouwprojecten

Faalkostenreductie en kwaliteitsverbetering met een gesloten bemalingsketen

Een goede bronbemaling bij een project kan aanzienlijke faalkosten besparen. In deze cursus leer je hoe je een gesloten bemalingsketen kunt realiseren voor een bouwproject, zodat schade aan de omgeving door verlaging van de grondwaterstand of door de bemaling zelf tot het verleden gaan behoren.

Deze cursus betreft het ontwerp en de uitvoering van een bemaling en gaat in op de wet- en regelgeving. Je leert om vanaf veldonderzoek via een goed ontwerp en een soepele vergunningsprocedure te komen tot uitvoering van een bemaling zonder problemen.

In de huidige praktijk zijn de schakels van het proces om te komen tot een goed lopende bronbemaling voor een bouwput of sleuf vaak niet verbonden. Je krijgt de theorie aangereikt en oefent met enkele praktijksituaties hoe je dit kunt verbeteren. De gesloten keten ligt binnen handbereik.

Bronbemaling verbeteren met een gesloten bemalingsketen

Na het volgen van deze cursus ben je:

 • op de hoogte van theorie en praktijk van een goede bronbemaling;
 • in staat de benodigde kennis te vinden, te verzamelen en te gebruiken om jouw bemalingsketen wel te sluiten;
 • in staat om de kwaliteit van jouw bemaling te verbeteren en faalkosten te reduceren.

 

Bedoeld voor

Geotechnische en civieltechnische adviseurs, bevoegd gezag, toezichthouders, constructeurs, aannemers, bemalers, projectontwikkelaars en ingenieurs.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. V. Lubbers (Fugro NL Land B.V.)
  Cursusdata: 8 en 9 november 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.240,00 excl. btw
  Prijs onder voorbehoud en inclusief CROW handboek bemaling van bouwputten en sleuven
  Studiepunten: 6 (Kenniseenheden Constructeursregister)
 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding, beschouwing problematiek en historie 

   Inleidend blok waarin vragen worden beantwoord en gesteld zoals “waarom bemalen?” “hoe is het begonnen?“ en “waarom is het percentage faalkosten bij onder de grondwaterstand gelegen bouwdelen relatief groot en wat wordt hier aan gedaan (BRL12000)?” Sinds het begin van de jaren ’80 is regelgeving geïntroduceerd, waarom? In dit blok wordt ook het onderwerp van de cursus afgekaderd.
    
  • Technische inleiding bemalingssystemen

   In dit blok worden verschillende bemalingssystemen behandeld en wordt aangegeven waarom en in welke situatie een systeem wordt toegepast. Tevens wordt ingegaan op de wijze van aanbrengen (BRL mechanisch boren wordt genoemd) en worden ramingen gegeven van kosten.
    
  • Uitgangspunten bemalingsberekening 

   Voor het uitvoeren van bemalingsberekeningen moeten een aantal uitgangspunten worden vastgesteld. In dit blok wordt ingegaan op de wijze waarop deze uitgangspunten kunnen worden vastgesteld en wat de consequenties zijn van een verkeerde inschatting. In dit blok wordt ingegaan op het schematiseren van de bodemopbouw en het toekennen parameterwaarden, inschatten maatgevende grondwaterstanden, opbarsten bouwputbodem en benodigde verlagingen en te bemalen bodemlagen
    
  • Regelgeving, vergunningverlening en handhaving

   Voor het uitvoeren van een bemaling moet een melding worden gedaan of een vergunning worden aangevraagd. In dit blok wordt ingegaan op de geldende regelgeving, proceduretijden en de wijze waarop aanvragen worden beoordeeld en hoe door bevoegd gezag de belangen van derden worden behartigd. Daarnaast wordt ingegaan op hoe de handhaving wordt uitgevoerd en hoe wordt omgegaan met overtredingen en welke consequenties dit heeft.
    
  • Faalmechanismen en risicobeheersing

   Op een aantal momenten is er een grote kans op het ontstaan van fouten met faalkosten tot gevolg, de faalmechanismen. Op interactieve wijze worden de faalmechanismen behandeld en wordt aangegeven op welke wijze deze beheerst kunnen worden. Ook de gevolgen van verkeerde keuzes worden genoemd.
    
  • Monitoring

   Monitoring is meestal nodig, zowel in de bouwput (inregelen bemaling) als in de omgeving (meten van effecten van de bemaling). Op welke wijze wordt gemonitored en hoe worden de meetdata geïnterpreteerd? Monitoring wordt ook vaak vereist door bevoegd gezag.


  Dag 2

  • Berekeningen I + II

   In de twee ochtendblokken wordt aandacht besteed aan het uitvoeren van bemalingsberekeningen. Hierbij worden de volgende onderwerpen behandeld:
   • bouwput straal;
   • formule van De Glee;
   • filteropbrengst;
   • benoemen van softwarepakketten en indicatief toepassingsgebied.

  Het is de bedoeling om aan de hand van een voorbeeld de verschillende stappen interactief te doorlopen, waarbij ook door de cursisten wordt gerekend.

  • Praktijkvoorbeelden

   In dit blok wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden op een interactieve wijze een aantal valkuilen behandeld. Bij de voorbeelden wordt ingegaan op oorzaak en gevolg.
    
  • Kostenpreventie uitvoering, onderhoud en calamiteiten

   Hoe wordt een bemalingssysteem ontworpen waarmee de kosten worden beperkt en/of gereduceerd. Hierbij denkend aan de inzet van nieuwe technieken. Daarnaast wordt ingegaan op welke wijze preventieve maatregelen door de bemaler worden genomen en hoe wordt gehandeld tijdens calamiteiten.
    
  • Voorkomen faalkosten door optimaliseren ontwerp

   Bij de aanleg van onder het grondwater gelegen bouwdelen ontstaan nogal eens faalkosten. Hoe kunnen deze faalkosten worden voorkomen cq. gereduceerd? In dit blok wordt antwoord gegeven op deze vraag en wordt ingegaan op de wijze waarop tegenvallers tijdens de uitvoering kunnen worden opgevangen.
    
  • Samenvatting en afsluiting

   Terugblik op de 2 cursusdagen, waarin de behandelde onderwerpen worden samengevat. Daarnaast is er beperkte ruimte voor vragen en discussie, waarna de cursus wordt afgesloten.