Menu
Cursus
cursussen | bronbemalingen-bij-bouwprojecten Print deze pagina

Bronbemalingen bij bouwprojecten

Faalkostenreductie en kwaliteitsverbetering met een gesloten bemalingsketen

Een goede bronbemaling bij een project kan aanzienlijke faalkosten besparen. In deze cursus leert u hoe u een gesloten bemalingsketen kunt realiseren voor een bouwproject, zodat schade aan de omgeving door verlaging van de grondwaterstand of door de bemaling zelf tot het verleden gaan behoren.

Deze cursus betreft het ontwerp en de uitvoering van een bemaling en gaat in op de wet- en regelgeving. U leert om vanaf veldonderzoek via een goed ontwerp en een soepele vergunningsprocedure te komen tot uitvoering van een bemaling zonder problemen.

In de huidige praktijk zijn de schakels van het proces om te komen tot een goed lopende bronbemaling voor een bouwput of sleuf vaak niet verbonden. U krijgt de theorie aangereikt en oefent met enkele praktijksituaties hoe u dit kunt verbeteren. De gesloten keten ligt binnen handbereik.

Bronbemaling verbeteren met een gesloten bemalingsketen

Na het volgen van deze cursus bent u:

 • op de hoogte van theorie en praktijk van een goede bronbemaling;
 • in staat de benodigde kennis te vinden, te verzamelen en te gebruiken om uw bemalingsketen wel te sluiten;
 • in staat om de kwaliteit van uw bemaling te verbeteren en faalkosten te reduceren.

Bedoeld voor

Geotechnische en civieltechnische adviseurs, bevoegd gezag, toezichthouders, constructeurs, aannemers, bemalers, projectontwikkelaars en ingenieurs.

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. V. Lubbers (Fugro )
  Cursusdata: 20 en 21 maart 2018
  Locatie: Delft
  Prijs: € 975,00 excl. btw
  inclusief SBRCURnet-publicatie ‘Bemaling van bouwputten’ (2013)
  Studiepunten: 6 Kenniseenheden Constructeursregister
  10 PDH's Geotechniek
  In samenwerking met: SBRCURnet
  SiKB
 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding, beschouwing problematiek en historie 
   Ing. V. Lubbers (Fugro)
   Inleidend blok waarin vragen worden beantwoord en gesteld zoals “waarom bemalen?” “hoe is het begonnen?“ en “waarom is het percentage faalkosten bij onder de grondwaterstand gelegen bouwdelen relatief groot en wat wordt hier aan gedaan (BRL12000)?” Sinds het begin van de jaren ’80 is regelgeving geïntroduceerd, waarom? In dit blok wordt ook het onderwerp van de cursus afgekaderd.
  • Technische inleiding bemalingssystemen
   Ing. R. van Gelderen, (Theo van Velzen BV)
   In dit blok worden verschillende bemalingssystemen behandeld en wordt aangegeven waarom en in welke situatie een systeem wordt toegepast. Tevens wordt ingegaan op de wijze van aanbrengen (BRL mechanisch boren wordt genoemd) en worden ramingen gegeven van kosten.
  • Praktijkvoorbeelden
   H. Thijssen (Mos Grondmechanica) en ing. V. Lubbers (Fugro)
   In dit blok wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden op een interactieve wijze een aantal valkuilen behandeld. Bij de voorbeelden wordt ingegaan op oorzaak en gevolg.
  • Regelgeving, vergunningverlening en handhaving
   (informatie over docent volgt)
   Voor het uitvoeren van een bemaling moet een melding worden gedaan of een vergunning worden aangevraagd. In dit blok wordt ingegaan op de geldende regelgeving, proceduretijden en de wijze waarop aanvragen worden beoordeeld en hoe door bevoegd gezag de belangen van derden worden behartigd. Daarnaast wordt ingegaan op hoe de handhaving wordt uitgevoerd en hoe wordt omgegaan met overtredingen en welke consequenties dit heeft.
  • Uitgangspunten bemalingsberekening 
   H. Thijssen (Mos Grondmechanica) en ing. V. Lubbers (Fugro)
   Voor het uitvoeren van bemalingsberekeningen moeten een aantal uitgangspunten worden vastgesteld. In dit blok wordt ingegaan op de wijze waarop deze uitgangspunten kunnen worden vastgesteld en wat de consequenties zijn van een verkeerde inschatting. In dit blok wordt ingegaan op het schematiseren van de bodemopbouw en het toekennen parameterwaarden, inschatten maatgevende grondwaterstanden, opbarsten bouwputbodem en benodigde verlagingen en te bemalen bodemlagen
  • Faalmechanismen en risicobeheersing
   Ir. J.J. van Meerten (Deltares)
   Op een aantal momenten is er een grote kans op het ontstaan van fouten met faalkosten tot gevolg, de faalmechanismen. Op interactieve wijze worden de faalmechanismen behandeld en wordt aangegeven op welke wijze deze beheerst kunnen worden. Ook de gevolgen van verkeerde keuzes worden genoemd.


  Dag 2

  • Berekeningen I + II
   H. Thijssen (Mos Grondmechanica) en ing. V. Lubbers (Fugro)
   In de twee ochtendblokken wordt aandacht besteed aan het uitvoeren van bemalingsberekeningen. Hierbij worden de volgende onderwerpen behandeld:
   • bouwput straal;
   • formule van De Glee;
   • filteropbrengst;
   • benoemen van softwarepakketten en indicatief toepassingsgebied.
  • Het is de bedoeling om aan de hand van een voorbeeld de verschillende stappen interactief te doorlopen, waarbij ook door de cursisten wordt gerekend.
  • Voorkomen faalkosten door optimaliseren ontwerp
   H. Thijssen (Mos Grondmechanica) en ing. V. Lubbers (Fugro)
   Bij de aanleg van onder het grondwater gelegen bouwdelen ontstaan nogal eens faalkosten. Hoe kunnen deze faalkosten worden voorkomen cq. gereduceerd? In dit blok wordt antwoord gegeven op deze vraag en wordt ingegaan op de wijze waarop tegenvallers tijdens de uitvoering kunnen worden opgevangen.
  • Kostenpreventie uitvoering, onderhoud en calamiteiten
   G. van Tongeren (Henk van Tongeren Bronbemaling)
   Hoe wordt een bemalingssysteem ontworpen waarmee de kosten worden beperkt en/of gereduceerd. Hierbij denkend aan de inzet van nieuwe technieken. Daarnaast wordt ingegaan op welke wijze preventieve maatregelen door de bemaler worden genomen en hoe wordt gehandeld tijdens calamiteiten.
  • Monitoring
   Ir. J.J. van Meerten (Deltares)
   Monitoring is meestal nodig, zowel in de bouwput (inregelen bemaling) als in de omgeving (meten van effecten van de bemaling). Op welke wijze wordt gemonitored en hoe worden de meetdata geïnterpreteerd? Monitoring wordt ook vaak vereist door bevoegd gezag.
  • Samenvatting en afsluiting
   Ing. V. Lubbers (Fugro)
   Terugblik op de 2 cursusdagen, waarin de behandelde onderwerpen worden samengevat. Daarnaast is er beperkte ruimte voor vragen en discussie, waarna de cursus wordt afgesloten.
 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *