Cursus

Aquatisch ecologische systeemanalyse

Toepassing ecologische sleutelfactoren

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Hiervoor is recent de Handreiking KRW-doelen gepubliceerd. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent vele interacties. Het uitvoeren van een aquatisch ecologische systeemanalyse helpt bij het verkrijgen van dit begrip. 

In deze cursus leer je zelf een systeemanalyse te doen door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA door onder meer de docenten van deze cursus. Bij deze methode worden alle stappen doorlopen van de analyse van gegevens tot een concreet advies. Dit kan je bijvoorbeeld helpen bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW, maar ook bij allerlei projectgebonden vragen.

De cursus is persoonlijk van opzet en wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. Het uitwerken van de eigen case staat centraal. We werken van grof naar fijn. Er wordt gewerkt in kleine groepjes en er is veel ruimte voor individuele verdieping op specifieke onderwerpen, zoals het toepassen van het ecologisch model PCLake. De docenten hebben veel ervaring met de verschillende aspecten van ecologische systeemanalyses. Bij de voorbereiding kan je gebruik maken van verschillende STOWA-publicaties en een E-learning voor het opstellen van waterbalansen.

Systeemanalyse leren toepassen

Door het volgen van deze cursus heb je:

 • inzicht in het hydrologisch en ecologisch functioneren van aquatische ecosystemen;
 • actuele kennis van de belangrijkste processen die spelen in aquatische ecosystemen;
 • ervaring opgedaan met het opstellen van een waterbalans, het bepalen van belastingen en kritische belastingen, het analyseren van het lichtklimaat en het beoordelen van de rol van de bodem;
 • en ben je in staat om zelf een systeemanalyse uit te voeren op basis van Ecologische Sleutelfactoren. 

Bedoeld voor

Beleidsmakers en specialisten bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten.
 

Deel deze pagina

 • Programma

  Intakemiddag 

  In deze middag krijg je uitleg over de cursus, de E-learning waterbalans, een introductie op de watersysteemanalyse en vooral ook handreikingen voor de casus die u zelf mee kunt nemen naar de cursus

  Dag 1 

  • Blok 1: Iintroductie kaders en begrippen: handreiking KRW-doelen, Watersysteemanalyse, Ecologische Sleutelfactoren voor stilstaande en langzaam stromende wateren, Ecosysteemtoestanden
  • Blok 2: vraag- en hypothesevorming en quick scan systeemanalyse aan de hand van eigen casus

  Dag 2 

  • Blok 3: analyse waterstromen aan de hand van een waterbalans
  • Blok 4: analyse externe nutriëntenbelasting en kritische grens
  • Blok 5: toepassing ecologische modellen PCLake (meren en plassen) en PCDitch (sloten, kanalen, beken)

  Dag 3 

  • Blok 6: analyse van de waterkwaliteit en de ecologische toestand
  • Ruimte voor verdere uitwerking eigen analyse en toepassing van (overige) ESF-tools

  Dag 4

  • Blok 7: van analyse naar advies aan de hand van de handreiking KRW-doelen
  • Ruimte voor verdere uitwerking eigen analyse en toepassing van (overige) ESF-tools
  • Presentatie eigen analyse
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 9,0
  “De cursus heb ik als zeer nuttig en leuk ervaren, mede door het enthousiasme, kennis en ervaring van de cursusleiders.”
  Cursist van Sweco Nederland BV
  “Zeer leerzaam en een goede presentatie van een enorme hoeveelheid informatie.”
  Cursist van De Aquanoom
  “Grote meerwaarde dat er samengewerkt moest worden tussen de verschillende disciplines: hydrologen en ecologen.”
  Cursist van Wetterskip Fryslân
  “Deze cursus als zeer positief ervaren. Ik heb het gevoel dat we als specialisten van onze eilandjes zijn gestapt en nu samen kunnen werken aan systeemanalyses.”
  Cursist van Wetterskip Fryslân