Bouwkunde

Een blik op de woonproblematiek door Peter Boelhouwer

Het gaat niet goed met de Nederlandse woningmarkt: er is een groot tekort aan woningen en de bouw van nieuwe woningen stagneert vanwege de stikstofproblematiek, het tekort aan materialen en het tekort aan goed opgeleid personeel. Daarnaast zien we dat de huurmarkt is vastgelopen, er te weinig sociale huurwoningen zijn en de prijzen van de koopwoningen blijven stijgen. Hoe deze problematiek het hoofd te bieden en het tij te keren? Iemand die hier alles van weet is Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft en tevens cursusleider bij PAOTM.

Lange termijn visie nodig vanuit de politiek

Peter Boelhouwer werd recent gevraagd een essay te schrijven door politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) aangaande de achtergronden en oplossingen voor de wooncrisis. Zijn belangrijkste aanbeveling aan de politiek: wissel niet steeds van koers.  Er is lange termijn beleid nodig, evenals een financiële impuls. Maar het staat als een paal boven water dat het ontstane woningtekort opgelost moet worden. Als je dat probleem oplost, worden ook veel van de andere problemen minder urgent. Zo verwacht meneer Boelhouwer dat door een ruimer aanbod de prijzen van minder aantrekkelijke woningen in de huur- en de koopsector zullen dalen, waardoor er voor starters en middeninkomens meer mogelijkheden ontstaan. Daarnaast worden buitensporige woonuitgaven bestreden en kunnen ouderen door nieuw specifiek aanbod eenvoudiger aan een passende woning worden geholpen.

Drie belangrijke voorwaarden voor oplossen problematiek

Peter Boelhouwer schetst voor het succesvol oplossen van de huisvestingsvraagstukken drie belangrijke voorwaarden:

  1. Visie
    Vanuit de politiek moet er een visie ontwikkeld worden over hoe het huisvestigingssysteem er in de toekomst uit moet komen te zien en hoe we daar naartoe kunnen werken. De conjunctuur bepaalt hierbij de snelheid. Korte termijn maatregelen die we nu nemen, moeten uiteindelijk ook in het eindbeeld passen.
  2. Regie
    De overheid moet de regie herpakken en over voldoende juridische instrumenten beschikken om partijen die niet (goed) meewerken tot de orde te roepen en om processen te versnellen. Minister de Jonge heeft in de regiewet hierin de eerste goede stappen gezet.
  3. Financiering
    Tot slot is er een jaarlijks budget nodig van tussen de 3 en 5 miljard euro. Omdat de toekomstige nieuwe woongebieden vermoedelijk voor een paar honderd jaar worden gebouwd, is hier vanuit het ontwikkelingsmotief ook voldoende aanleiding voor. Daarnaast kan ook gedacht worden aan het introduceren en ontwikkelen van nieuw financieringsinstrumenten waarmee toekomstige opbrengsten en waardeontwikkelingen kunnen worden ingezet om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

Ga dieper in op de materie

Peter Boelhouwer deelt graag zijn kennis op dit vlak graag met PAOTM tijdens de cursus Recente ontwikkelingen in het wonen. Er wordt dan uitgebreid ingegaan op o.a. bovenstaande uitgangspunten en vele andere ontwikkelingen. Dit alles in samenwerking met een groot docententeam waarbij veel aandacht is voor individuele vraagstukken van de deelnemers.

Cursusleider

Bouwkunde

prof.dr. Peter Boelhouwer

TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment (MBE)

“Tijdens de cursus bespreken topsprekers uit de wetenschap en de praktijk de nieuwste opgaven en oplossingen op het gebied van het wonen en is ruim de gelegenheid voor een eigen inbreng.”

Gerelateerde cursussen