Watermanagement en waterzuivering

Behalen van KRW-doelen vraagt om maatregelen

In 2027 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan de doelen die de Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt. De KRW is één van de belangrijkste Europese richtlijnen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie. Waterbeheerders, zoals ministeries en regionale waterinstanties, dienen plannen te maken om de ecologische staat van het water te verbeteren en te bepalen welke acties het meest doeltreffend zullen zijn. De waterkwaliteit in Nederland verbetert, maar veel waterlichamen voldoen in 2027 naar verwachting nog niet aan de gestelde doelen.

Huidige waterkwaliteit in Nederland

Ondanks de inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren, Loopt Nederland achter op schema om tegen 2027 aan de Europese doelstellingen voor waterkwaliteit te voldoen. Waterschappen pleiten voor concrete maatregelen en willen afstappen van een vrijblijvende aanpak. Volgens recente rapporten zijn veel waterlichamen nog steeds vervuild en voldoen niet aan de gestelde normen voor ecologische gezondheid. Factoren zoals industriële vervuiling, landbouwpraktijken en verstedelijking dragen bij aan de uitdagingen waarmee waterbeheerders worden geconfronteerd bij het handhaven van een gezonde waterkwaliteit.

Methodiek

Om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te bereiken, vertrouwt Nederland op een combinatie van methoden en instrumenten. Eén van de belangrijkste hulpmiddelen is de handreiking KRW, die waterbeheerders begeleidt bij het opstellen van plannen en het implementeren van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast maken waterbeheerders gebruik van Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) om de gezondheid van waterlichamen te beoordelen en de KRW-verkenner, ontwikkeld door Deltares, om de effectiviteit van verschillende acties te analyseren.

KRW onder een vergrootglas

Hoewel de Kaderrichtlijn Water wordt geprezen om haar ambitieuze doelstellingen, is er ook kritiek geuit op de uitvoeringskosten en beoordelingsrichtlijnen. Sommige belanghebbenden beweren dat de financiële lasten van het naleven van de KRW te hoog zijn, vooral voor sectoren zoals landbouw en industrie. Daarnaast wordt betwijfeld of de huidige beoordelingsrichtlijnen een nauwkeurig beeld geven van de ecologische gezondheid van waterlichamen. Zo vragen Nederland en vijf andere landen om een herziening van deze beoordelingsrichtlijnen, met toevoeging van een tweede indicator naast het ‘one-out-all-out’ principe, om een beter beeld te krijgen van de waterkwaliteit en het draagvlak voor maatregelen te vergroten.

Uitdaging voor beleidsmakers

Voor beleidsmakers vormt het naleven van de Kaderrichtlijn Water een complexe uitdaging. Naast het vinden van een evenwicht tussen milieudoelstellingen en economische belangen, moeten zij ook rekening houden met de bestuurlijke, juridische en technische aspecten. Het opstellen van doeltreffende strategieën en het verzamelen van voldoende middelen vereist nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In de aanloop naar 2027 zullen beleidsmakers en waterbeheerders moeten blijven streven naar innovatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Alle relevante facetten van waterkwaliteit en de KRW in beeld

Heb jij in je werk te maken met de KRW en waterkwaliteit op het vlak van beleid, planvorming of bestuur? Onze nieuwe eendaagse cursus Kaderrichtlijn Water (KRW) in een wrap gaat in op de voor beleidsmakers relevante facetten van waterkwaliteit en de KRW. We starten met de achtergrond van de KRW, en gaan in op de bestuurlijke en juridische basis en de Nederlandse implementatie er van. Verder bespreken we de meer technische aspecten, zoals de huidige waterkwaliteit in Nederland en de relatie met de KRW doelen, de wijze waarop waterlichamen zijn geanalyseerd, watertypen zijn toegekend, maatregelen zijn genomen en hoe waterlichamen zijn beoordeeld. Als laatste lichten we veelgebruikte methoden toe, zoals de handreiking KRW-doelen, de Ecologische Sleutelfactoren en de KRW-Verkenner. Ten slotte duiken we in de actualiteit waar de KRW onder een vergrootglas ligt en blikken we vooruit.

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Programmamanager

Gerelateerde cursussen