Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PAO Techniek en Management

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting PostAcademisch Onderwijs Techniek en Management, ook genoemd PAO Techniek en Management (KvK-nr 27175987). Hierna te noemen PAOTM. Deze zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten die PAOTM (al of niet in samenwerking met partners) biedt.

 1. Inschrijven

 1. Inschrijven is mogelijk door u aan te melden via de website van PAOTM.
 2. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail.
 3. Bij annulering binnen zeven dagen na aanmelding zijn geen administratiekosten verschuldigd (bedenktijdregeling). De bedenktijdregeling is niet van toepassing als de periode tussen uw aanmelding en de start van de activiteit twee weken of minder bedraagt.
 4. Het aantal inschrijvingen is per activiteit aan een minimum en een maximum gebonden.
 5. Wij behandelen alle inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
 6. Bij overtekening van een activiteit informeren wij u zo snel mogelijk en plaatsen wij u op een wachtlijst. Op basis van deze wachtlijst zullen we de cursus indien mogelijk opnieuw organiseren.
 7. PAOTM behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren of te verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende belangstelling.
 8. PAOTM behoudt zich het recht voor tot programmawijziging.

​2. Prijzen​

 1. De vermelde prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunches en (digitale) syllabi van de voordrachten, tenzij anders vermeld.
 2. Op het moment van publiceren is niet altijd bekend of voor een activiteit additionele literatuur aangeschaft moet worden of dat er extra kosten gemaakt moeten worden. Indien dit van toepassing is, brengen wij deze kosten aanvullend in rekening of informeren wij u over de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen.
 3. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan en vóór aanvang van de activiteit indien deze binnen 30 dagen plaatsvindt of van start gaat. In geval van betaling uit het buitenland dient betaling vóór aanvang van de cursus binnen te zijn om verzekerd te zijn van deelname. NB Dit kan langer duren dan binnenlandse betalingen.
 4. Tenzij anders is vermeld, is over de alle activiteiten en diensten 21% BTW verschuldigd.
 5. PAOTM stuurt facturen met BTW specificatie.
 6. PAOTM kent verschillende kortingsregelingen
 7. Bij annulering van een activiteit op initiatief van PAOTM worden eventuele al verstuurde facturen gecrediteerd en het betreffende bedrag teruggestort, tenzij er op andere wijze verrekend kan worden.
 8. Bij het verzetten van een cursus, waarbij de nieuwe datum in een ander jaar ligt, geldt de geïndexeerde cursusprijs van het betreffende jaar.

3. Annuleren

 1. Deelname aan een activiteit is persoonlijk. Bij verhindering kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega, indien dit vooraf per e-mail aan PAOTM is meegedeeld. De vervanging is pas definitief nadat PAOTM dit schriftelijk aan u heeft bevestigd.
 2. Annulering van deelname dient per e-mail te gebeuren.
 3. Bij annulering van een cursus binnen zeven dagen na aanmelding zijn geen administratiekosten verschuldigd (bedenktijdregeling). De bedenktijdregeling is niet van toepassing als de periode gelegen tussen de aanmelding en de start van de activiteit twee weken of minder bedraagt. 
 4. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus brengen wij € 60,- administratiekosten in rekening.
 5. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een cursus is 75% van het lesgeld verschuldigd.
 6. Bij annulering op de cursusdag zelf, of bij niet verschijnen bij de cursus, is 100% van het lesgeld verschuldigd. 
 7. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een opleiding wordt € 60,- (excl. btw) administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de opleiding is 75% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding is 100% van de opleidingskosten verschuldigd.
 8. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een gratis cursus, zijn wij genoodzaakt de arrangementskosten in rekening te brengen.

4. Verplaatsen van inschrijving of cursus

 1. Verplaatsen van uw inschrijving kan alleen als de data van de volgende activiteit bekend zijn.
 2. De verplaatsing van uw inschrijving dient u per e-mail aan PAOTM te melden.
 3. Voor activiteiten die binnen een jaar nogmaals worden georganiseerd, bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving te verplaatsen. Wij verzoeken u om alleen te verplaatsen vanwege dringende redenen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Tot twee weken vóór aanvang van de activiteit kunt u uw inschrijving verplaatsen naar een volgende uitvoering van dezelfde activiteit. Hiervoor brengen wij € 60,- administratiekosten in rekening.
  • Indien u binnen twee weken vóór aanvang van de activiteit uw inschrijving wilt verplaatsen, brengen wij u 25% van het lesgeld in rekening.
 4. De verplaatsing van uw inschrijving is pas definitief nadat PAOTM dit aan u per email heeft bevestigd.
 5. Indien PAOTM een cursus verplaatst naar een nieuwe datum, worden ingeschreven cursisten automatisch overgezet naar de nieuwe datum. Hiervan ontvangt iedere cursist een bevestiging. Wanneer deze datum niet schikt, kan de cursist de deelname binnen 4 weken na ontvangst van deze bevestiging kosteloos annuleren.

5. Certificaat

Na het volledig afronden van een cursus of opleiding ontvangt de cursist eenmalig een certificaat van deelname. Dit gebeurt op persoonlijke basis. Voor het opvragen van een kopie-certificaat wordt € 10,- in rekening gebracht. Verzoeken om een kopie worden uitsluitend behandeld bij aanvraag door de cursist zelf.

6. Geheimhouding

Medewerkers van PAOTM, cursusleiders en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het organiseren van activiteiten van elkaar, van cursisten of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

7. Klachten

 1. Klachten over de gevolgde activiteit of klachten over de organisatie hiervan dienen door de cursist of opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na voltooiing van de betreffende activiteit per e-mail te worden gemeld aan PAOTM.
 2. Na het indienen van een klacht wordt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging gestuurd. De klacht dient afgehandeld te worden binnen 20 werkdagen gerekend vanaf het moment van indiening. Alleen als het inwinnen van informatie vertraging oploopt als gevolg van het niet bereikbaar zijn van betrokken partijen en/of de betrokken programmamanager kan van deze periode worden afgeweken.
 3. PAOTM zal in overleg treden met de indiener van de klacht en, indien relevant, met de cursusleider, de docenten of medewerkers van PAOTM.
 4. In geval van een gegronde klacht zal PAOTM een schikkingsvoorstel doen aan de indiener. Als een klacht door PAOTM niet als gegrond wordt aangemerkt, dan wordt dit ook aan de indiener medegedeeld.
 5. Beroepsmogelijkheid. Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de afhandeling van de klacht, kan hij of zij zich wenden tot de voorzitter van het bestuur van PAOTM. Deze zal de klacht opnieuw in behandeling nemen en zal trachten tot een oplossing te komen. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid bemiddeling aan te vragen bij de directeur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) te Den Haag. De uitspraak van KIVI is bindend voor zowel PAOTM als de klagende partij.

8. Privacybeleid

Bij inschrijving, informatieaanvraag of deelname aan acties, worden uw gegevens opgenomen in ons adressenbestand. Door in te schrijven voor een activiteit geeft u toestemming om uw naam en werkgever op te nemen in onze deelnemerslijst. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan de deelnemers en docenten van de activiteit waaraan u deelneemt. Uw geboortedatum wordt alleen gebruikt ter identificatie om te voorkomen dat u dubbele informatie ontvangt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. PAOTM voldoet tevens aan de meldplicht datalekken.

9. Disclaimer

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op o.a. de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. PAOTM is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
Specifiek aangaande studiepunten: wanneer er een verschil is tussen vermelde studiepunten op de website van PAOTM en de website van de verstrekker van de studiepunten, geldt te alle tijden de vermelding bij de verstrekker van de studiepunten.