Geotechniek

Nieuwe inzichten in kostbare bodemdalingsproblematiek

Recent onderzoek toont aan dat gemeenten in het westen en noorden van Nederland jaarlijks meer dan 1,7 miljard euro extra moeten besteden aan wegen, rioleringen en nieuwe woonwijken als gevolg van bodemdaling, waardoor de noodzaak van aanvullende financiering wordt benadrukt. De onlangs gepresenteerde resultaten van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart geven op basis van de 27 innovatieve projecten handelingsperspectieven om bodemdaling effectief te bestrijden.

Scala aan toepasbare oplossingen

De Regio Deal, gestart in 2018 met een gezamenlijke aanvraag bij het Rijk door acht regionale overheden, kennisinstellingen, de agrarische sector, bewoners en bedrijven, richtte zich op het bestrijden van bodemdaling in het Groene Hart en andere veengebieden. In de periode van 2019 tot en met 2023 werden diverse innovatieve ideeën en experimenten ontwikkeld en uitgevoerd, gericht op het vergaren van nieuwe kennis en het vinden van effectieve oplossingen voor bodemdaling.

De resultaten van de projecten, verdeeld over de thema’s stad, land en kennis, tonen een scala aan toepasbare oplossingen. Zo werd er onder andere onderwijs ontwikkeld voor jonge boeren om veenbewust te ondernemen, werd het concept van een klimaatbestendige drijvende wijk onderzocht en werd er een Toolbox voor Bodemdaling in Steden gecreëerd om bodemdaling in bebouwde gebieden aan te pakken. Daarnaast leverden de projecten waardevolle inzichten op over lichtgewicht ophoogtechnieken, lisdoddeteelt als mogelijke maatregel tegen bodemdaling en een nieuw ondergrondmodel voor nauwkeurigere voorspellingen van bodemdaling.

Belangrijk fundament voor vernieuwende aanpak

Demissionair minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nam het magazine met de resultaten van de Regio Deal  in ontvangst en benadrukte het belang van innovatieve oplossingen voor het omvangrijke probleem van bodemdaling. Hij stelt dat de Regio Deal een belangrijk fundament heeft gelegd voor een vernieuwende aanpak, die gezamenlijk moet worden opgepakt door alle betrokken ministeries.

Aanzienlijke financiële druk op lokale overheden

De vooruitgang in de aanpak van bodemdaling kost echter veel meer geld dan gemeenten zelf kunnen dragen, blijkt uit recent onderzoek van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco. Gemeenten in het westen en noorden van het land moeten jaarlijks meer dan 1,7 miljard euro extra uittrekken voor het onderhoud van wegen en rioleringen als gevolg van bodemdaling. Dit legt aanzienlijke financiële druk op lokale overheden en heeft gevolgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte en lokale belastingen.

Sweco wijst ook op de hogere investeringen die nodig zijn voor de aanleg van nieuwe woonwijken op slappe bodems, waarbij het prijskaartje per woning kan oplopen tot 47.500 euro. Het Platform Slappe Bodem pleit dan ook voor aanvullingen vanuit het gemeentefonds en herziening van de financieringswijze om de werkelijke kosten en lasten voor gemeenten te dekken.

Terwijl de Regio Deal bodemdaling Groene Hart nieuwe inzichten en innovaties biedt in de strijd tegen bodemdaling, benadrukken experts en beleidsmakers de noodzaak van blijvende inzet en financiering om deze uitdaging effectief aan te pakken en de leefbaarheid van onze gebieden te waarborgen.

Omgaan met bodemdaling en zettingsarm bouwen

Ben je betrokken bij de aanpak van bodemdaling en geïnteresseerd in een verbreding of verdieping van jouw kennis op dit gebied? Bekijk onze gerelateerde cursussen om hier meteen in te investeren.

Bron: Platform Slappe Bodem, H2O Waternetwerk

Gerelateerde cursussen