Wetterskip Fryslân voert onderzoek uit naar het effect van kweldergras op golfkracht in de Deltagoot

vr 8 september 2023

In welke mate kunnen kwelders met zeekweek, een blauwgrijze grassoort, de kracht van extreme golven tegengaan? Dit is de kernvraag van het onderzoek uitgevoerd door Wetterskip Fryslân, samen met kennisinstituut Deltares, Universiteit Twente en TU Delft, gericht op het dempende effect van kweldergras op golven. Indien dit effect aanwezig is, kunnen dijkontwerpen aangepast worden en is minder zware versterking vereist.

In het werkgebied van Wetterskip Fryslân zijn talrijke dijken met aangrenzende kwelders, die bekendstaan als voorland. Deze kwelders zijn begroeid met zeekweek, een blauwgrijze grassoort, en spelen een cruciale rol in het versterken van de waterkering van de dijk. Het onderzoeksteam voert tests uit in de Deltagoot, waar een extreem krachtige storm wordt nagebootst om het dempende effect van kweldergras op golven te meten.

De onderzoekers verwachten dat naast de hoogte van de kwelder, ook de begroeiing een significante rol speelt in het verminderen van de golfbelasting op de dijk. Bovendien heeft kweldergras de capaciteit om slib vast te houden tijdens hoogwater en mee te groeien met de stijgende zeespiegel. Dit alles leidt naar verwachting tot golven die minder krachtig zijn wanneer ze de dijken bereiken.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of kweldergras daadwerkelijk golven dempt. Als dit het geval is, kunnen ontwerpen voor dijken worden herzien en duurzamere alternatieven worden overwogen die mogelijk minder ruimte innemen. Wetterskip Fryslân en andere waterschappen kunnen deze resultaten gebruiken bij het ontwerpen en versterken van dijken langs kwelders.

Het uitsteken van grond uit de kwelders bij Peazens-Moddergat vindt plaats van 4 tot en met 29 september, met een mogelijke verlenging tot oktober. In totaal wordt ongeveer 270 vierkante meter grond uitgegraven, wat neerkomt op 68 bakken grond van elk 2 bij 2 meter en 40 tot 70 centimeter dik. Vrachtwagens zullen op werkdagen (1 tot 2 vrachttransporten per dag) de bakken naar de Deltagoot brengen, waar de golftesten later dit jaar zullen worden uitgevoerd.

Rijkswaterstaat en de waterschappen staan voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit, waarbij meer dan 1.500 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen tegen 2050 moeten worden verbeterd. Dit vereist een nieuwe benadering van dijkversterking, met als doel een snellere, effectievere, en efficiëntere aanpak. Dit initiatief valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat een investering van 13,7 miljard euro vertegenwoordigt.

Ben je geïnteresseerd in hoe recente onderzoeksresultaten, zoals dit onderzoek van Wetterskip Fryslân, van invloed kunnen zijn op belangrijke waterveiligheidsprojecten? Dan is de cursus Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen op 4 en 5 oktober een waardevolle investering in jouw expertise. Het biedt een diepgaande kijk op dit specialistische werk, gebaseerd op zowel eeuwenlange ervaring als de nieuwste kennis.

Bron en foto: Deltares

None

Deel deze pagina