Water en bodem sturend in keuzes voor herinrichting van Nederland

Op basis van zeven uitgangspunten presenteerden minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen onlangs 33 structurerende keuzes voor de herinrichting van Nederland. Gericht op zowel het nationale beleid als programma’s van onder meer provincies, gemeenten en waterschappen. Voor al deze keuzes over ruimtelijke planvorming geldt: water en bodem zijn sturend.

Niet afwentelen, meer rekening houden met extremen, in samenhang omgaan met wateroverlast, droogte en de bodem, meerlaagsveiligheid, minder afdekken, minder vergraven, niet verontreinigen, integrale aanpak in de leefomgeving, pas toe of leg uit. Op deze zeven uitgangspunten is het beleid gebaseerd. Gericht op een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water. Waterschappen en drinkwaterbedrijven reageerden positief.

Het Rijk maakt structurerende keuzes die richting geven voor de komende decennia, zo schrijven de minister en staatssecretaris in hun brief aan de Tweede Kamer. Door nu keuzes te maken, kan er ook aangegeven worden hoe er met lange termijn ontwikkelingen om moet worden gegaan. Overheden, ondernemers en inwoners kunnen er zo rekening mee houden. Waarop ieders rol en verantwoordelijkheid vervolgens wordt benadrukt.

De 33 stucturerende keuzes hebben deels betrekking op nationaal beleid en gebiedsgerichte aanpak (laagveen, verziltende kustgebieden en hoge zandgronden), maar kunnen ook richting geven aan of doorwerking vinden in programma’s van provincies, gemeenten en waterschappen, gebiedsprocessen, bedrijven en burgers.

Ben jij betrokken bij landelijke of lokale beleidsvorming en maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, waterveiligheid, (drink)waterkwaliteit of ruimtelijke planvorming? Onderstaande cursussen geven je, in lijn met de voorgestelde uitgangspunten en keuzes in de nieuwe kabinetsplannen, een gedegen en actuele kennisbasis om succesvol aan de slag te gaan met deze opgaven:
 

Integraal riviermanagement – 27, 28 maart en 3, 4 april 2023

Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast – 21 en 28 maart 2023

Biological stability in drinking water distribution systems – 13, 14, en 15 maart 2023

Slappe bodem: ontwerp en beheer – 18 en 19 april 2023
 

Bron: H2O Waternetwerk, Rijksoverheid

None

Deel deze pagina