Voorkomen kan niet, voorbereiden wél

vr 13 januari 2023

Een betere voorbereiding op extreme neerslag vraagt een uitbreiding van het principe meerlaagsveiligheid, zo luidt het eindadvies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater. Aan preventie, gevolgbeperking en crisisbeheersing moeten waterbewustzijn en herstel worden toegevoegd. De gevolgen van extreme neerslag zijn niet altijd te voorkomen, maar veel schade en maatschappelijke ontwrichting wel, aldus minister Harbers (IenW).

21 voorstellen

De beleidstafel doet in haar eindadvies 21 concrete voorstellen om de weerbaarheid van Nederland te vergroten tegen de gevolgen van extreme neerslag. Samengevat in 7 hoofdpunten zijn dit:

  1. Iedereen waterbewust en zelfredzaam
  2. Sturing op het gehele stroomgebied
  3. Aanvullende aanpak voor bescherming tegen extreme wateroverlast
  4. Voorbereiden op een crisis
  5. Klimaatrobuust herstel van schade
  6. Samenwerking met buurlanden op alle grensoverschrijdende wateren
  7. Samen slim en integraal uitvoeren en kennis opbouwen


Deze voorstellen worden uitgevoerd en opgepakt door bestaande programma’s en organisaties, waaronder Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, Deltacommissaris en betrokken ministeries. Hoewel dit advies voornamelijk op situaties met extreme neerslag is gericht benadrukt de minister dat andere grote opgaven zoals droogte en hitte, de energietransitie en de woningbouwopgave zoveel mogelijk in samenhang worden aangepakt en opgelost.

Meerlaagsveiligheid van drie naar vijf lagen

Waar volgens de beleidstafel op ingezet moet worden is beperken van de gevolgen van extreme neerslag om zo maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Een belangrijke stap daartoe is uitbreiden van het principe van meerlaagsveiligheid. Naast de drie lagen (preventie, gevolgbeperking en crisisbeheersing) waarin voorheen al werd gewerkt voegt de beleidstafel daar twee lagen aan toe: waterbewustzijn en herstel.

Met ‘waterbewustzijn’ moet aan iedereen duidelijk worden gemaakt dat niet alle gevolgen van extreme neerslag voorkomen kunnen worden. Met als doel dat Nederlanders zelfredzamer worden en zich meer bewust zijn van de risico’s van extreme neerslag. ‘Herstel’ is aan de meerlaagsveiligheid toegevoegd omdat is vastgesteld dat schadelijke gevolgen van extreme neerslag niet te voorkomen zijn. In het eindadvies wordt de noodzaak voor een efficiënt en betrouwbaar systeem benoemd om schade snel en klimaatrobuust te herstellen.  

Naast het advies om de meerlaagsveiligheid uit te breiden wordt ook benadrukt dat er beter zicht moet komen op de grootste risico’s van extreme neerslag. Er zou onvoldoende aandacht zijn geweest voor maatregelen die de gevolgen beperken.

Aan de slag

Ben jij betrokken bij landelijke of lokale advies- en beleidsvorming en maatregelen op het gebied van wateroverlast en waterveiligheid? Met onze cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast (21 en 28 maart 2023) ga ja succesvol aan de slag met een aantal belangrijke neerslagproducten, ontwikkeld in opdracht van STOWA door KNMI en HKV. Hiermee ben je volledig op de hoogte van de actuele neerslagstatistiek, -reeksen en –gebeurtenissen ken je de toepassingen én beperkingen.

Bron: H2O Waternetwerk, Rijksoverheid

None

Deel deze pagina