‘Verduurzamingsopgave van woningcorporaties moet sneller, slimmer en goedkoper’

ma 15 maart 2021

“De verduurzamingsopgave van woningcorporaties moet sneller, slimmer en goedkoper”, dat stelt Ad Straub (TU Delft). Dit vereist een ander proces aan de vraag- en aanbodzijde, namelijk een projectoverstijgende en mogelijk organisatie-overstijgende wijze van samenwerken. “Dit kan alleen door het in- en extern opdrachtgeverschap opnieuw in te richten. Woningcorporaties moeten anders organiseren, sturen, samenwerken en opdrachtgeven, en kennis delen.”

De Renovatieversneller

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gebouwen de komende jaren rigoureus moeten worden verduurzaamd. Om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders hierbij te helpen, is De Renovatieversneller in het leven geroepen. Dit landelijk ondersteuningsprogramma biedt een stimulerende leeromgeving waarin corporaties en aanbieders samenwerken aan: (1) standaardiseren en bundelen van de vraag, (2) optimaliseren van de aanbodketen door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie en (3) adopties en opschaling van innovaties (van product tot proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden.

Regisserend of vernieuwend opdrachtgeverschap

Projectoverstijgende en mogelijk organisatie-overstijgende wijzen van samenwerken leiden tot een drastische wijziging van de rolverdeling tussen vragers en aanbieders. De aanbieders hebben vervolgens binnen de afgesproken kaders meer taken en verantwoordelijkheden dan voorheen. In de praktijk wordt deze nieuwe rolverdeling meestal aangeduid als regisserend of vernieuwend opdrachtgeverschap. Sleutelbegrippen daarbij zijn ketensamenwerking, resultaatgericht samenwerken, procesinnovaties en voorspelbare vraag- en aanbodspreiding in tijd. Verondersteld wordt dat deze procesinnovaties een flinke stimulans zijn bij het vinden en toepassen van oplossingen die grootschalig en herhaalbaar kunnen worden toegepast. De CO2-reductie – en energieprestatiedoelen en gewenste kostenbesparingen kunnen op deze wijze worden gehaald. 

Onderzoek Programma-aanpak

Samen met collega Frits Meijer doet Ad Straub onderzoek naar het waarom van een programma-aanpak bij verduurzaming van de woningportfolio van woningcorporaties en de behaalde successen. Deze aanpak is nog vrij nieuw, dus er is momenteel nog weinig inzicht in behaalde successen. Wat echter wel duidelijk is, is dat er meer snelheid kan worden gemaakt, de doorlooptijd van projecten neemt af, de transactiekosten nemen ook af. Door betere samenwerking, goede bewonerscommunicatie en snellere doorlooptijden neemt de klanttevredenheid toe.

Aan de slag met de verduurzamingsopgave

Ad Straub deelt zijn kennis tijdens de cursus Opdrachtgeverschap woningcorporaties en verduurzaming. Hij gaat in op eerder genoemd onderzoek, diverse samenwerkingsinitiatieven en succesverhalen van onder andere corporatie Woonwaard. Samen met vele sprekers uit de markt geeft hij aandacht aan verduurzamingsstrategieën van woningcorporaties en de samenhang met de inbedding van het opdrachtgeverschap in de organisatie.
 

None

Deel deze pagina