Slim beheer draagt bij aan een waardevolle leefomgeving

ma 18 februari 2019

De openbare ruimte vormt de basis voor het openbare leven. Het is dé plek waar mensen samen komen, zich verplaatsen, sporten, spelen en ontspannen. Het blijven ontwikkelen en beheren van de openbare ruimte is daarom van groot belang. Aan welke maatschappelijk opgaven draagt slim beheer bij en waar liggen kansen voor de sector? PAO Techniek en Management duikt in de handige infographic NVRD en Stadswerk.

Energietransitie
De openbare ruimte draagt op vele manieren bij aan nieuwe vormen van energie. Denk aan elektrische laadpalen, zonnepanelen, windmolens, woonwijken die van het gas af gaan en fietspaden die zorgen zoor het opwekken of opslaan van energie. Dit vergt een aanpassing van de openbare ruimte.

Verstedelijking en krimp
74% van de Nederlanders woont in een stedelijk gebied. Dit zorgt voor meer en hogere gebouwen en meer evenementen. Deze verdichting heeft gevolgen voor het parkeerbeleid en afvalinzameling. Tegelijkertijd is er in de buitengebieden sprake van krimp. Slim beheer van de openbare ruimte kan bijdragen aan een vitale leefomgeving.

Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert waardoor we te maken krijgen met extremer weer: wateroverlast en extreme hitte. Door straten anders in te richten en meer groen toe te passen, kan regenwater sneller afgevoerd kan worden en hitte beter gedemd worden.

Veiligheid
Door de verdichting komt er een grotere druk te staan om veiligheid. Er moet niet alleen sprake zijn van een goede infrastructuur en goede verlichting, maar ook een schone leefomgeving waarin men zich veilig voelt. Goed beheer, zichtbare handhaving en goed onderhoud kan hieraan bijdragen.

Gezondheid
De fysieke leefomgeving kan een belangrijke rol spelen in de (mentale) gezondheid: dit vraagt om meer groen en een ruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan en buiten te bewegen. Dit vraagt om een andere manier van beheer.

Participatie en zelfbeheer
Inwoners worden steeds actiever bij het beheer van ‘hun’ openbare ruimte, dit zorgt voor meer betrokkenheid én tevredenheid. Gemeenten staan voor de uitdaging om participatie van inwoners verder te bevorderen en te faciliteren.

Circulaire economie
De weg naar een circulaire economie – een economie waarin geen afval meer bestaat en we duurzaam omgaan met mens en milieu – leidt tot nieuwe businessmodellen en eigendomsverhoudingen en heeft daarmee gevolgen voor het beheer van de openbare ruimte. Er zullen bijvoorbeeld meer voorzieningen komen voor gescheiden grondstoffen inzameling.

Biodiversiteit
Het verhogen van de biodiversiteit in onze leefomgeving is van belang, ook in de gebouwde omgeving. Dit vraagt om een andere manier van beheer. Denk bijvoorbeeld aan een goed ontwerp van de openbare ruimte met bloemende bermen met plekken voor bijen.

Mobiliteit en toegankelijkheid
De openbare ruimte moet geschikt worden gemaakt voor nieuwe trends in de samenleving. Denk aan snelfietspaden, zelfrijdende auto’s, maar ook ouderen die langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Voor beheer betekent dit niet alleen het wegnemen van obstakels, maar ook het toegankelijk houden van de openbare ruimte en het motiveren om elkaar buiten te ontmoeten.

Inclusieve samenleving
Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen in de openbare ruimte. Het is dé plek om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is het werk in de openbare ruimte geschikt voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kansen voor de beheerder van de toekomst

Zoveel maatschappelijke uitdagingen, zoveel kansen voor beheer. Wil jij als beheerder klaar zijn voor een toekomstbestendige openbare ruimte? Bekijk dan ons complete aanbod cursussen op het gebied van Integraal Beheer Openbare Ruimte. Dit varieert van een introductiecursus integraal beheer tot een cursus over het professionaliseren van participatie. De eerste masterclass over duurzame ontwikkelingen start op 3 april. De overige negen cursussen vinden later in 2019 plaats.

None

Deel deze pagina