Portefeuillemanagement en assetmanagement bij woningcorporaties

ma 15 februari 2021

Woningcorporaties vervullen een essentiële rol in het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid; 4 miljoen mensen wonen in een corporatiewoning. De opgaven van woningcorporaties om het nog beter of anders te doen zijn enorm. Maar de middelen zijn beperkt. De corporaties analyseren de maatschappelijke en economische ontwikkelingen, kennen hun kaders en de wensen van de huidige en toekomstige bewoners en vertalen dit alles in doelstellingen. Vervolgens maken ze keuzes hoe ze hun doelstellingen kunnen bereiken. Dit alles komt tezamen in het portefeuille- en assetmanagement. Iemand die hier alles van weet is Henk Heeger werkzaam bij woningcorporatie Havensteder én tevens cursusleider van de PAOTM-OTB cursus Portefeuille- en Assetmanagement. We stelden hem enkele vragen over het belang van portefeuillebeleid en de cursus.

Waarom is portefeuillebeleid zo belangrijk voor corporaties?

Corporaties hebben volgens het overheidsbeleid te maken met zes volkshuisvestelijke prioriteiten:

  • Ze dragen bij aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Dit betekent vooral een stevige bouwopgave door nieuwbouw.
  • Ze zorgen voor betaalbaarheid van het wonen, vooral voor de mensen met een smalle beurs.
  • Ze investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad, met aandacht voor kwaliteit, energiebesparende maatregelen en de energietransitie.
  • Ze realiseren wonen met zorg door passende woonvormen en samenwerking met andere partijen.
  • Ze huisvesten spoedzoekers.
  • Ze investeren in leefbaarheid door differentiatie van wijken en sociaal beheer.
     

Echter, al deze taken vergen enorme inspanningen en geld. Er moeten keuzes gemaakt worden. Daarbij kijken corporaties bijvoorbeeld naar wat de belangrijkste doelstellingen zijn, wat de gewenste resultaten zijn en hoe ze de gewenste resultaten verwachten te halen. Het portefeuillebeleid toont deze keuzes, het assetmanagement laat zien wat dit voor de afzonderlijke wijken, buurten, dorpskernen, complexen en woningen betekent.

Waar ligt de focus op bij deze cursus Portefeuille- en Assetmanagement?

Tijdens deze cursus leer je zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen en uit te werken naar de belangrijkste instrumenten, zoals onderhoudsbeleid, huurbeleid, verkoopbeleid, nieuwbouw, renovaties, duurzaamheidsbeleid, dienstverlening en (prestatie)afspraken en samenwerking met stakeholders. In de eerste twee dagen ligt de focus vooral op het portefeuillemanagement, dus het strategisch niveau. Tijdens de laatste twee dagen gaan we in op het assetmanagement, oftewel het tactisch niveau. We houden daarbij rekening met verschillende soorten corporaties en bespreken hoe zij hun portefeuillebeleid en assetmanagement ontwikkelen. Deelnemers gebruiken deze inzichten ook in een groeps- en thuisopdracht, die we in groepen en daarna gezamenlijk bespreken.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Thema’s die aan de orde komen zijn zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch van aard. Op organisatorisch vlak kijken we naar het proces en de organisatie van portefeuillebeleid, waaronder het takenpakket en interne positionering van de portefeuille- en assetmanager. Financieel besteden we veel aandacht aan de marktwaardering, het sturen op financieel en maatschappelijk rendement en het belang van vastgoedrekenen. Inhoudelijk wordt veel aandacht besteed aan de opzet van een portefeuillestrategie, de benodigde analyses, het benoemen van de wensportefeuille en het bijbehorend facetbeleid. Vervolgens worden de instrumenten van de assetmanager uitvoerig toegelicht. Een belangrijk onderwerp voor de assetmanager betreft het keuzeproces van mogelijke complexstrategieën en vervolgens de uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen. 

Je zei net al dat je de cursus aantrekkelijk maakt voor geheel verschillende corporaties. Kan je daar iets meer over vertellen?

Er zijn ongeveer 300 corporaties in Nederland. Deze verschillen enorm in o.a. grootte, woningmarktgebied, financiële positie, kenmerken van de bestaande woningvoorraad, klantwaardering, organisatievorm, etc. Binnen de kaders van de Woningwet maken ze elk hun eigen keuzes, die uiteindelijk tot uitdrukking komen in situatiegerichte werkwijzen. Wij vinden het belangrijk dat die verschillen in de cursus duidelijk aan de orde komen. Er is niet één waarheid en niet één beste werkwijze. Daarom hebben we een groot aantal sprekers uitgenodigd van geheel verschillende corporaties en andere partijen, en elk met eigen deskundigheid. De sprekers tonen heel veel praktijkvoorbeelden, en laten zien welke keuzes zij gemaakt hebben en waarom. In de thuisopdracht kunnen de deelnemers vanuit hun eigen situatie hun keuzes toelichten.

Tot slot: wil je nog wat kwijt?

Jazeker. Ik kan het iedereen aanraden de cursus te volgen. Voorheen werd de cursus door het OTB georganiseerd, nu onder de vlag van PAOTM. Het is altijd een zeer populaire cursus, met name voor corporatiemedewerkers die betrokken zijn bij het portefeuille- en assetmanagement. De cursus wordt altijd zeer goed gewaardeerd door cursisten. De deelnemers hebben vooral veel waardering voor de duidelijke structuur van de cursus, de deskundigheid van sprekers, de praktijkgerichtheid en de variatie in onderwerpen en benaderingswijzen. Dus ik zou zeggen: wil je meer leren over het strategische en tactische niveau van portefeuillebeleid? Dan ontmoet ik je graag bij de cursus.

Klik hier voor meer informatie over of aanmelden voor de cursus Portefeuille- en Assetmanagement.
 

None

Deel deze pagina