Nederlands concept Stroomgebiedbeheerplan scoort slecht in recent rapport

vr 18 juni 2021

Nederland scoort slecht in het onlangs gepubliceerde onderzoek The final sprint voor Europe’s rivers, opgesteld door een coalitie van Europese natuurbeschermingsorganisaties. Hierin zijn de concept Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) beoordeeld voor de periode 2022-2027. Dit is de laatste termijn van de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Europese beleidsinstrument ter bescherming van ecosystemen en watervoorraden. Nederland blinkt volgens de coalitie uit in uitstelgedrag. 

In het rapport zijn de conceptplannen van acht Europese landen onderzocht die voor mei 2021 zijn gepubliceerd, in het kader van de verplichting vanuit de KRW om EU-lidstaten elke zes jaar de SGBP’s te laten actualiseren. Slechts 2 van de 13 onderzochte beheerplannen scoren goed, beide in Finland. Nederland is onderdeel van vier internationale stroomgebieden: Rijn, Maas, Schelde en Eems. Het concept beheerplan voor het Nederlandse stroomgebied van de Rijn is in het onderzoek als ‘slecht’ beoordeeld. Daarnaast is slechts een kwart van de Nederlandse wateren redelijk gezond en maar 1 procent ecologisch helemaal in orde, concludeert het rapport.    

In het algemeen wordt gesteld dat het ambitieniveau van alle lidstaten te laag blijft. De huidige maatregelen zijn ontoereikend om de stroomgebieden van elf rivieren in 2027 te laten voldoen aan de KRW-doelen. De budgetten voor gericht waterbeleid zijn te beperkt en er is te weinig aandacht voor het belang van water in beleidsplannen op andere terreinen. Met name op het gebied van landbouw, infrastructuur en energie. Bij uitstek de sectoren die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de aantasting van het milieu en het verlies aan aquatische biodiversiteit.

Verschillende Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties grijpen het rapport aan om in een brief aan de Tweede Kamer extra maatregelen te bepleiten om de doelen voor de KRW wél te halen. Aangezien de voorlaatste termijn eind 2021 afloopt, hebben de acht landen waarin de elf rivieren stromen nog een half jaar om hun plannen bij te stellen.

Ben jij als beleidsmaker of specialist vanuit een waterschap of adviesbureau betrokken bij de invulling van het derde Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW? Met onze cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse krijg je door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren het complexe watersysteem inzichtelijk. Met deze (door STOWA ontwikkelde) methode doorloop je alle stappen van analyse van gegevens tot een concreet advies, in het kader van de SGBP of andere projectgebonden vragen. De cursus start op 9 september met een intake middag, waarna de cursusdagen volgen op 7, 14 oktober en 4, 11 november.
 

Bronnen: H2O, Trouw

None

Deel deze pagina