Na de zomer komt kabinet met nieuwe voorstellen om waterkwaliteit te verbeteren

wo 5 juli 2023

Het kabinet presenteert in september plannen om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren, zo meldt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De plannen zijn een reactie op aanbevelingen van de Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur (Rli). Minister Harbers benadrukt dat extra maatregelen nodig zijn om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen en dat de aanbevelingen van de Rli worden meegenomen bij het vormgeven van deze maatregelen.

Een van de aanbevelingen van de Rli is om alle onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater vergunning- of meldingsplichtig te maken. Minister Harbers meldt dat een vergunningplicht voor alle grondwateronttrekkingen niet uitvoerbaar is, maar dat een landelijke meldingsplicht wordt overwogen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van regionale vergunningsplicht.

Daarnaast pleit de Rli voor strengere mestregelgeving, vermindering van de veestapel en verbetering van zuiveringsprocessen bij waterzuiveringsinstallaties om de concentratie van nutriënten in het water te verminderen. Het kabinet verwacht dat de veestapel zal inkrimpen door het Nationaal Programma Landelijk Gebied en verlaagt de mestproductieplafonds tot en met 2025. Waterschappen nemen al extra maatregelen voor nutriëntenreductie en onderzoeken of dit proces versneld kan worden.

Minister Harbers wijst erop dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water divers zijn en dat de effecten van economische activiteiten veelal lokaal zijn. Het kabinet acht het daarom onwaarschijnlijk dat activiteiten in Nederland stil komen te liggen als de doelen niet op tijd worden gehaald.

Het kabinet zal na de zomer de Tweede Kamer informeren over de verdere uitwerking van het impulsprogramma om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te bereiken.

Ben jij in het kader van de KRW betrokken bij dit thema? Met de cursussen van PAOTM op het gebied van ecologie, waterbeheer, waterzuivering, waterkwaliteit en klimaat helpen wij je de meest actuele kennis direct toe te passen in de praktijk. Bekijk ons aanbod.

Bron: H2O Waternetwerk, Rijksoverheid
 

None

Deel deze pagina