Miljoenen voor aanpak zwerfafval in Nederlandse rivieren

ma 19 november 2018

Plastic zwerfafval in rivieren moet worden aangepakt, zo schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Het gevecht tegen de plasticsoep past in de doelstelling voor kwaliteitsverbetering van oppervlaktewater, zoals eerder opgenomen in het regeerakkoord.

De aanpak van plastic werd al aangekondigd in het regeerakkoord: ‘De hoeveelheid microplastics, medicijnresten en (andere) hormoonverstorende stoffen in het drink- en oppervlaktewater is de laatste jaren toegenomen. Het kabinet komt in overleg met relevante sectoren met een beleidsprogramma om dit op een kosteneffectieve manier terug te dringen.’

Plastic hotspots in kaart brengen

Met de nieuwe aanpak tegen plastic zwerfafval, aangekondigd door minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Velhoven van Infrastructuur en Waterstaat,  moet het probleem bij de bron aangepakt worden. “We brengen in kaart wat de plastic hotspots zijn waar het plastic afval in de rivieren stroomt. Als we dat in beeld hebben, dragen we bij aan projecten die deze afvalstromen gaan stoppen”, aldus minister van Nieuwenhuizen. Voor deze aanpak stellen zij € 5 miljoen beschikbaar. Waar mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande ontwikkelingen en initiatieven.

Kennisimpuls Waterkwaliteit

Een van deze bestaande initiatieven is het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit. Hierin werken onder andere het Rijk, provincies, waterschappen en kennisinstituten aan verbetering van de kennis omtrent waterkwaliteit in en rondom Nederland. Het doel: de chemische en ecologische waterkwaliteit op orde in 2027, de uiterste datum waarop EU-lidstaten aan de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW) moeten voldoen. Uit een eerder rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bleek deze deadline voor de waterkwaliteit in gevaar te komen; de waterkwaliteit is in grote delen van Nederland verbeterd, maar versnelling is nodig.

 

Ecologische Sleutelfactoren voor bereiken van KRW-doelen

De KRW vraagt van waterbeheerders om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Door de complexiteit van het watersysteem is dit niet eenvoudig. Uitvoering van een aquatisch ecologische systeemanalyse door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren helpt hierbij. STOWA ontwikkelde dit diagnosesysteem om knelpunten te achterhalen bij het bereiken van de ecologische doelen. In aanloop naar efficiëntere en betere maatregelen met meer draagvlak.

Ben je werkzaam in het waterbeheer en wil je de Ecologische Sleutelfactoren op korte termijn beheersen en in kunnen zetten? Schrijf je dan voor 6 december 2018 in voor de cursus.

Foto: Waterschap Rivierenland

None

Deel deze pagina