Met extra impuls voldoen aan eisen voor schoon en gezond water in Kaderrichtlijn Water

vr 9 juni 2023

Minister Mark Harbers (IenW) kondigde in maart het actieprogramma KRW Impuls aan om met een stevige, aanvullende inzet alsnog aan de eisen van de KRW te voldoen in 2027. Onlangs werd de invulling van dit impulsprogramma gepresenteerd. Bestaande uit zes actielijnen, gericht op de uitwerking, tussenevaluatie in 2024 en verantwoording in 2027.

Het KRW-impulsprogramma richt zich primair op het tijdig uitvoeren van de afgesproken maatregelen door provincies, waterschappen, gemeenten en het Rijk, volgens een brief van Harbers aan de Kamer. Indien nodig worden aanvullingen gedaan en bijsturingen uitgevoerd, gezien de urgentie van de opgave. Een adaptieve aanpak zal worden gehanteerd bij het KRW-impulsprogramma.

Om de uitvoering van het KRW-impulsprogramma effectief te sturen, komt er tijdelijk een apart Bestuurlijk Overleg KRW naast het reguliere Bestuurlijk Overleg Water, meldt Harbers. Hij leidt dit overleg, dat bestaat uit bestuurders van provincies en waterschappen. Ze bespreken de voortgang elke twee maanden.

Zes actielijnen

In het eerste bestuurlijke overleg zijn zes actielijnen besproken, verdeeld over drie sporen: uitvoering, tussenevaluatie in 2024 en verantwoording in 2027. Op de korte termijn ligt de nadruk voornamelijk op het bewaken van de uitvoering van eerdere maatregelen en de verdere uitwerking van ruimtelijke maatregelen. Er wordt ook ingezet op intensivering van maatregelen tegen belastende stoffen en het verankeren van afspraken in regelgeving.

Voortgang via dashboard

Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen om een dashboard te ontwikkelen waarop de voortgang wordt bijgehouden met risicoanalyses, verbeteracties en richtlijnen om verbeteringen te initiëren. Het bestuurlijk overleg zal telkens de voortgang bespreken aan de hand van dit dashboard.

Focus op aanpak probleemstoffen

Bij de aanpak van stoffen is het doel om de belasting vanuit verschillende bronnen verder te verminderen, met name vanuit de industrie (stoffen), landbouw (mest en gewasbeschermingsmiddelen) en rioolwaterzuivering (stoffen en nutriënten). Het hele proces, van productie tot zuivering, inclusief de toelating van stoffen, vergunningverlening, toezicht en handhaving, wordt bekeken. De focus ligt op het identificeren van probleemstoffen die op korte en lange termijn kunnen worden aangepakt.

Er wordt ook gekeken naar de verdere integratie van gemaakte afspraken in regelgeving. Dit heeft onder andere betrekking de doelen van de KRW die worden geïmplementeerd in het mestbeleid binnen het kader van het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het bodembeleid en het productbeleid voor opkomende stoffen, zoals beschreven in de bijlage van het impulsprogramma dat ook naar de Kamer is gestuurd.

Kennisimpuls bij PAOTM

Ben jij betrokken bij de landelijke of lokale beleidsvorming of uitvoering in het kader van de KRW-doelen? Onderstaande cursussen geven je een gedegen en actuele kennisimpuls om succesvol aan de slag te gaan met deze opgaven:


Bron: H2O Waternetwerk, Rijksoverheid, Unie van Waterschappen
 

None

Deel deze pagina