Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

vr 11 augustus 2023

Ook Nederland krijgt steeds vaker te maken met zware buien, langdurige droogte en extreme hitte. Om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van deze klimaatverandering is eerder dit jaar de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ opgesteld. Dit instrument verduidelijkt wat groen en klimaatadaptief bouwen en inrichten betekent voor nieuwe projecten en gebiedsontwikkelingen en geeft richtlijnen voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en gevolgbeperking overstromingen.

Waarom is de maatlat nodig?
Bouwen op een manier die berekend is op het toekomstige klimaat, zorgt dat we ook in de toekomst in een veilige, gezonde én groene omgeving kunnen blijven wonen en werken. De maatlat streeft naar een minder vrijblijvende aanpak.
Danielle Freriks (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Het belang van klimaatadaptatie wordt breed gedragen, maar groen en klimaatadaptief bouwen is nu nog te vrijblijvend. Onderzoeken laten zien dat mitigatie, oftewel het beperken van klimaatverandering, niet genoeg is. We moeten daarom echt anders gaan bouwen en onze omgeving aanpassen aan het veranderend klimaat”.

Voor wie is de maatlat bedoeld?
De maatlat richt zich in eerste instantie op gemeenten en andere decentrale overheden. Zij schetsen de voorwaarden in nieuwbouwprojecten. Gemeenten moeten de doelen, richtlijnen en prestatie-eisen uit de maatlat vertalen naar bijvoorbeeld een bestemmingsplan en opnemen in de aanbestedingsprocessen. De maatlat is dus ook belangrijk voor projectontwikkelaars en andere partijen uit de bouw. Bouwende partijen weten beter wat ze kunnen verwachten en zo ontstaat overal een gelijk speelveld voor nieuwbouw", aldus Danielle Freriks.

Wie heeft de maatlat ontwikkeld?
De maatlat is ontwikkeld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Is de maatlat wettelijk verplicht?
Momenteel is de maatlat (nog) niet wettelijk verplicht. Voor nu geeft de maatlat duidelijkheid over wat er van nieuwbouw project verwacht wordt op het gebied van klimaatadapties bouwen en inrichten. De overheid vraagt alle betrokken partijen om de maatlat al zo veel mogelijk toe te passen bij bouwplannen.
Er wordt onderzocht of bouwen duurder wordt door invoering van de maatlat. De ministers kijken daarbij niet alleen naar de kosten, maar ook naar wat het oplevert als er klimaatadaptief wordt gebouwd.

Cursus aanbod PAOTM
Wil jij ook bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen? Bij PAOTM hebben we diverse cursussen waarin je meer kunt leren over circulair bouwen, drijvend bouwen en duurzaam bouwen. 

 • Circulair bouwen – 7, 14, 21 en 28 november 2023
  De cursus geeft je inzicht in het integrale denk- en ontwerpproces van circulair bouwen. Je leert de theorie direct te vertalen naar een praktische toepassing voor de hele bouwketen.
   
 • Drijvend bouwen – 15 november 2023
  Klimaatverandering zet het landgebruik van onze laaggeleden dichtbevolkte delta verder onder druk. Drijvend bouwen kan een klimaatadaptieve oplossing bieden voor wonen, werken en recreëren.
   
 • Duurzaam GWW – 12 en 19 maart 2024
  De Aanpak Duurzaam GWW leert je vanuit de omgeving naar het project te kijken en de duurzaamheidsambities te vertalen naar concrete projectdoelstellingen met een focus op maximaal resultaat.
   

Bronnen: https://klimaatadaptatienederland.nl/, Delta nieuws, www.rijksoverheid.nl

 

None

Deel deze pagina