Kansen en obstakels van aquathermie in kaart gebracht voor waterschappen

Aquathermie kan als alternatief voor aardgas een serieuze bijdrage leveren in de energietransitie. De bijdrage die waterschappen hieraan kunnen leveren is met het onderzoeksprogramma WARES (Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën) in kaart gebracht door STOWA en de Unie van Waterschappen. Bij de afronding van dit programma blijken er veel kansen te liggen, maar ook de nodige obstakels.

WARES is opgezet met financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en diende om de rol van waterschappen in de 30 Regionale Energiestrategieën helder te krijgen. In de RES’en wordt de opwekking van duurzame energie en vormgeving van de warmtetransitie beschreven. STOWA publiceerde onlangs de afsluitende bevindingen van het onderzoeksprogramma in Ter info. Vooral gemeenten zijn volop bezig met de vertaling naar schaalbare plannen en projecten op lokaal niveau. Een ingewikkeld spel van belangen en partijen, volgens Bart van Aalst, accounthouder bij Nationaal Programma RES en lid van de stuurgroep WARES. Hij pleit ervoor om alle mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in een gebied, in samenhang te bekijken met andere opgaven en zoveel mogelijk naar functiecombinaties te zoeken. Dit biedt kansen om integrale gebiedsplannen te maken met draagvlak.

De regierol om de plannen voor aquathermie verder te ontwikkelen is bij gemeenten neergelegd. Onder meer door een gebrek aan kennis en geld blijkt de invulling van deze rol echter lastig. Erik Kraaij, programmamanager Netwerk Aquathermie benadrukt desondanks een stijgende lijn in het aantal projecten, met succesvolle proefprojecten in het programma ‘Aardgasvrije wijken’ als voorbeeld. De volgende stap is volgens Kraaij aansluiting op bestaande bouw, waar meer warmtenetten voor nodig zijn. Dit vraagt om grote investeringen. Er komen echter steeds meer bedrijven die aquathermie-installaties leveren en waterschappen staan positief tegenover aquathermie. Zij beseffen dat het groot kan worden, aldus Kraaij.

Ben jij betrokken bij aquathermieprojecten en wil je een steviger basis op technisch, financieel, organisatorisch en juridisch vlak? Volg 16 en 17 maart onze cursus, waar het potentieel op basis van theorie én praktijk inzichtelijk worden gemaakt.    

None

Deel deze pagina