Innovaties en regionale waterkeringen

do 16 juni 2022

Nederland staat bekend om haar expertise op het gebied van waterveiligheid. De Deltawerken zijn wereldberoemd, waarbij de 90-jarige Afsluitdijk recentelijk vooral in het nieuws verscheen vanwege dure extra werkzaamheden (Rijkswaterstaat betaalt 238 miljoen euro in geschil over Afsluitdijk | NOS). Maar de Nederlandse waterbescherming reikt verder dan de primaire waterkeringen: ook regionale dijken spelen een belangrijke rol.

Ontwikkelprogramma Regionale Waterkeringen
Tijdens de hittegolf in 2003 werden de inwoners van Wilnis en omstreken opgeschrikt door de doorbraak van een Veendijk. Het taaie veen was uitgedroogd en door het bezwijken moest achterliggende wijken worden geëvacueerd. Deze gebeurtenis vormde de aanleiding van het opstellen van het ‘Ontwikkelprogramma Regionale Waterkeringen’ (ORK) in 2004 met als doel provincies en waterschappen concrete handvatten te geven bij de zorg voor, en het toetsen van keringen. Nu, 18 jaar later, zijn honderden kilometers dijkbescherming getoetst en versterkt.

Innovaties
Toch zorgen nieuwe normeringen en benaderingen, maar ook klimaatverandering, ervoor dat de vierde fase van het ORK-programma voor de periode 2020-2023 nog steeds actueel is. Naast traditionele dijkversterkingen wordt er verder gekeken naar innovatieve oplossingen. Robin Biemans, van STOWA, lichtte in 2020 het als volgt toe: "Waar we naartoe willen is een systematiek die meer redeneert vanuit een te beschermen gebied. Het doel van hoogwaterveiligheid is immers niet de sterkte van een kering, dat is het middel. Het doel is het waarborgen van de veiligheid van het achterliggende gebied. Mogelijk zijn er naast dijkversterking, andere, slimme mogelijkheden om dat te bereiken.” (ORK IV: 'Slim investeren' & 'uitlegbaar veilig' | STOWA)

Recent onderzoek
In de afgelopen weken zijn verschillende innovatieve projecten in het nieuws gekomen die aansluiten op primaire en regionale waterkeringen. Onderzoekers aan de universiteit Utrecht hebben 21 strategieën vergeleken om rivierdelta’s te beschermen tegen zeespiegelstijging, bijvoorbeeld door gecontroleerde overstromingen (Deltawetenschappers melden vier manieren om delta's te redden van zeespiegelstijging... - Nieuws - Universiteit Utrecht (uu.nl)). Vergelijkbaar is per 1 juni in Zeeland het project ‘Geen zee te hoog’ gestart om alternatieven voor dijkversterking te onderzoeken voor gebieden langs de Westerschelde (Alternatieve oplossingen voor waterveiligheid bekeken in Zeeuws onderzoek (h2owaternetwerk.nl)). Tegelijkertijd wordt er ook op het gebied van traditionele dijkversterkingen onderzoek gedaan. Onderzoekers aan de Radboud Universiteit ontwikkelen alternatieve grasbekleding voor dijken als kosteneffectieve en duurzame oplossing (Innovatieproject ‘Future Dikes’ gaat sterke soortenrijke grasbekleding ontwikkelen voor toekomstbestendige dijken - Faculteit der NWI (ru.nl)) en promotieonderzoek van de Technische Universiteit Delft toont kansen in kostenbesparingen door het dijkontwerp als één geheel te benaderen in plaats van gesegmenteerd (Dijken versterken voor minder geld | De Ingenieur).

Cursus Veiligheid regionale waterkeringen
De vierde fase van het ORK-programma toont kansen in de benadering van waterveiligheid. Ben jij als waterprofessional op zoek naar kennisverbreding binnen het vakgebied waterveiligheid? En wil je bijgepraat worden over de meest recente visie op het gebied van regionale waterkeringen? Lees meer over de cursus Veiligheid regionale waterkeringen.
 

None

Deel deze pagina