Duurzaamheid en circulariteit zijn ook voor woningcorporaties onontkoombaar

do 20 mei 2021

Aangezien woningcorporaties zo’n 30% van alle Nederlandse woningen bezitten zijn ze een belangrijke schakel in het verduurzamen van de woningvoorraad. Gas- en elektriciteitsverbruik veroorzaakt verreweg het grootste deel van de totale CO2-uitstoot van corporatiewoningen. Maar door meer aandacht voor grondstof- en materiaalgebruik kunnen corporaties écht een significante bijdrage leveren, ook op de langere termijn.

Reeds in 2018 zei Ceel Elemans, Sector Banker bij ING: “Wanneer corporaties hun woningen als waardevolle bron van herbruikbare materialen gaan zien, kunnen zij een duurzame voortrekkersrol vervullen. Een belangrijke bijvangst is de hogere woningwaarde die dit kan opleveren.”

Drie ambities die op elkaar aan moeten sluiten

Hoewel woningcorporaties het thema energie inmiddels hebben opgepakt, zijn klimaatadaptiviteit en circulariteit nog veelal blijven liggen. En dat terwijl de doelstellingen rondom energetisch verduurzamen, circulaire ambities en klimaatadaptieve maatregelen alles met elkaar te maken hebben.

De verschillende ambities kunnen elkaar versterken of juist in de weg staan. Wanneer woningcorporaties nu het energetisch verduurzamen niet met circulariteit en klimaatadaptatie combineren kan dat dat problemen opleveren in volgende transities. Bijvoorbeeld woningen die wel goed geïsoleerd zijn, maar waar zonwering onvoldoende is meegenomen voor de veelal grote raampartijen kunnen in een hittegolf toch moeilijk te koelen zijn. Of het gebruik van sterk milieubelastende isolatiematerialen en materialen die later niet te scheiden zijn. De keuzes die in de energietransitie gemaakt worden hebben gevolgen op de mogelijkheden bij het behalen van volgende doelstellingen. Door circulariteit nu mee te nemen voorkom je dat het straks niet meer mogelijk is.

Nieuwe samenwerkingen en opschalen

Nu de koplopers in de corporatiesector stappen hebben gezet, is het zaak om hier methoden uit te destilleren die andere woningcorporaties over kunnen nemen. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingen tussen woningcorporaties onderling, maar ook tussen corporaties en andere partijen. Het anders formuleren van de uitvraag, het maken van prestatieafspraken met leveranciers en het opzetten van materialenstromen met sloop- en bouwpartijen zijn enkele van de benodigde stappen.

Inbedding van het opdrachtgeverschap in de organisatie

Heb jij met je organisatie ook de ambitie om flinke stappen te zetten op het gebied van verduurzaming en het daaraan verbonden vernieuwend opdrachtgeverschap, volg dan de PAOTM-OTB-cursus Opdrachtgeverschap woningcorporaties en verduurzaming. Sprekers van woningcorporaties en daarbuiten geven onder leiding van Ad Straub (TU Delft MBE) inzicht in hoe zij omgaan met deze vraagstukken. De cursus gaat dieper in op de volwassenheid van het opdrachtgeverschap aan de hand van het ‘Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap’, ontwikkeld door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft, en op initiatieven van vraagharmonisatie en bundeling door woningcorporaties.

Bronnen: De circulaire bouweconomie, Duurzaam gebouwd en duurzaam-ondernemen.nl

None

Deel deze pagina