Aedes pleit bij nieuwbouw voor een derde sociale huur

di 11 april 2023

Alle woningzoekenden in Nederland moeten een eerlijke kans hebben op een betaalbare woning. Daar is vanuit de overheid meer regie op de volkshuisvesting voor nodig, zo pleit Aedes. De brancheorganisatie gaat zelfs nog een stap verder en stelt voor dat in iedere gemeente 3 van de 10 te bouwen nieuwbouwwoningen een sociale huurwoning moet zijn.

Overheid moet meer sturing geven op de woningmarkt

Meer regie op de woningmarkt is noodzakelijk. Een terugblik op de afgelopen jaren laat zien dat de markt niet vanzelf zorgt voor voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen en met alleen afspraken maken over ambities kom je er ook niet. Aedes steunt daarom het voorstel voor de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting van minister De Jonge, dat hiervoor het fundament legt. Deze wet biedt overheden de mogelijkheid om afspraken over nieuwbouw en woonbeleid afdwingbaar te maken en maatregelen te nemen als de afspraken niet worden nagekomen. 

Duidelijkere afspraken voor sociale huur

Echter, het voorstel bevat nu ingewikkelde regels voor het aandeel sociale huur in nieuwbouw per gemeente. Dat kan eenvoudiger volgens Aedes. Die pleit voor een duidelijke regel: 30% van alle nieuw te bouwen woningen per gemeente is sociale huur. Op die manier kun je beter waarborgen dat er voldoende sociale huurwoningen gebouwd worden én dat de corporaties hun afspraken nakomen om de komende jaren 250.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Aandacht voor eerlijke woonruimteverdeling blijft nodig

Dit betekent een stap voorwaarts in een eerlijke verdeling van sociale huurwoningen, maar daarmee zijn we er nog niet. Particuliere verhuurders kunnen zich blijven richten op huurders met een inkomen net onder de inkomensgrens. Daarnaast wijzen woningcorporaties vooral woningen toe aan huishoudens met een veel lager inkomen en woningzoekers met urgentie. Om dat op te lossen, pleit Aedes voor enerzijds gelijke regels in nieuwbouw: iedere sociale verhuurder moet in de volledige breedte van de volkshuisvesting opereren. Anderzijds pleit de organisatie voor evenredige verdeling van urgenten over regio’s, eventueel met een eerlijke verdeling en bewaking vanuit provincies als gemeenten er samen niet uitkomen. Voorwaarde voor dit alles is dat er voldoende ambtelijke capaciteit is binnen de overheid.

Meer leren?

Sta je in je dagelijkse werk voor dezelfde dilemma’s? PAOTM kan je hierbij verder in scholen. Dit najaar organiseren wij de cursus Trends in de woonruimteverdeling op 19 en 20 september. Onder leiding van André Ouwehand (TU Delft - MBE) en Thierry Wever (RIGO Research en Advies) leer je meer over de trends in de woonruimteverdeling en kijk je kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen.

Een vergelijkbare cursus Portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties op 12-13 september en 10-11 oktober. Tijdens deze cursus leer je onder leiding van Henk Heeger (Woningstichting Havensteder) meer over het proces, de organisatie en de opzet van portefeuillebeleid, met de nadruk op portefeuille- en assetmanagement.

Bron: Aedes
 

None

Deel deze pagina