Cursus

Modern rivierbeheer

Ontwerpen en beheren van riviersystemen

Bij rivierprojecten is kennis van het gedrag van het riviersysteem en in het bijzonder van de waterbeweging, morfologie en ecologie essentieel. Tevens is de goede inpassing in de omgeving belangrijk. Naast de aanleg van maatregelen zijn de beheerconsequenties belangrijk. Kosten, fysische en ecologische veranderingen en consequenties moeten bekend zijn vóór uitvoering van maatregelen.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het technische- en beleidsinstrumentarium, de samenwerking tussen diverse partijen en de implementatie van maatregelen. Programma’s, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Uiterwaardenbeheer en Integraal Riviermanagement (IRM/Deltaprogramma) passeren de revue en ook hoe deze in elkaar grijpen. Daarnaast komt het rivierenonderzoek in Nederland aan de orde en wordt de visie van Rijkswaterstaat op rivierbeheer en de kennisontwikkeling toegelicht.

Vanuit de verschillende functies van een rivier worden enkele belangrijke aspecten besproken, zoals kribben, langsdammen, tegengaan van bodemerosie en beoordeling van ecologische waarden. Met praktijkvoorbeelden laten we zien hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een project in het rivierengebied.

Rivierkunde leren toepassen

Na het volgen van de cursus:

 • Ben je in staat om de rivierkundige problematiek te herkennen, weet je wanneer assistentie van deskundigen ingeroepen moet worden en heb je begrip voor de complexiteit van de technische en maatschappelijke materie.
 • Heb je inzicht in de actuele rivierenprogramma’s: Kaderrichtlijn Water, HWBP, Duurzame Bodemligging Rijntakken, Uiterwaardenbeheer, Integraal Riviermanagement, Deltaprogramma alsmede lopend rivierenonderzoek in Nederland.
 • Ken je de inleidende basistheorie (zoveel mogelijk toepassingsgericht) van hydraulica en morfologie; gebruik van computermodellen.
 • Heb je inzicht in de dynamiek van het riviersysteem en het belang van de interactie tussen hydro-morfologie en ecologie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan klimaatverandering en duurzaamheid.
 • Besef je dat ingrepen in de rivier (zowel civieltechnische als natuurlijke successie) effecten sorteren met ruimte- en tijd dimensies.
 • Heb je inzicht in conflicterende eisen van diverse rivierbelangen aan de rivierinrichting. Hierbij staan hoogwaterbescherming, waterbeschikbaarheid, scheepvaart, ecologische belangen en beheerbaarheid centraal.
 • Heb je inzicht in de problemen die spelen bij de implementatie van het project: omgeving, procedures, communicatie, effectieve uitvoering en beheer.

 

Bedoeld voor

personen betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en beheer van riviermaatregelen, werkzaam bij Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, ingenieursbureaus, natuurorganisaties, aannemers en baggeraars. 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.J. Barneveld (HKV lijn in water BV)
  Cursusdata: Voorjaar 2024
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: In het midden van de land
  goed bereikbaar met OV en auto
  Prijs: € 1.885,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
 • Programma

  Dag 1

  • Systeembeschrijving en riviergebonden functies
  • Functie Hoogwaterbescherming
  • Functie ecologie en natuur
  • Functie scheepvaart
  • Functie waterbeschikbaarheid
  • Riviertraining en riviermorfologie

  Dag 2

  • Effectbepaling + Probabilistische rivierkunde
  • Strijd tegen bodemerosie (trends, sedimentbeheer (bagger/storten, suppleren)
  • Duurzame Bodemligging Rijntakken (incl vaste laag Nijmegen)
  • Basis Rivierbodemligging (BRL)
  • Afvoerverdeling Rijntakken
  • Beheer en onderhoud uiterwaarden Maas en Rijn
  • Het Hoogwater Beschermingsprogramma
  • Hoogwaterveiligheid door samenspel dijkversterking en verruiming

  Dag 3

  • Ruimte voor Levende Rivieren
  • Besluitvorming binnen het rivierbeheer
  • Ruimtelijke Kwaliteit
  • De rivierkundige praktijk van vergunningverlening
  • IRM
  • Rivierenonderzoek

  Excursie

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,7
  “Prima cursus. Over elk onderdeel van rivierbeheer was een eigen presentatie.”
  Sander de Borst (Rijkswaterstaat)
  “Goed om deze kennis 'bij te spijkeren'. Mijns inziens meteen toepasbaar!”
  Tom Violier (Rijkswaterstaat)
  “Geeft een goed zicht op alle aspecten die kunnen spelen.”
  “Goede mix tussen inhoud, beleid en proces. Goede praktijkvoorbeelden.”
  “Zeer informatief, veel aspecten belicht, voldoende diepgang, integraal.”
  “Erg interessant om vanuit verschillende invalshoeken naar de rivier te kijken; boeiend en leerzaam.”
  “Er komen zeer veel aspecten aan bod; technisch, bestuurlijk, innovatie. Een compleet verhaal.”