Cursus

Modern rivierbeheer

Ontwerpen en beheren van riviersystemen

De beperkte ruimte die in de rivier voorhanden is en het intensieve gebruik van de rivier, noopt tot een zeer zorgvuldige afweging van de effecten van ingrepen. Bij rivierprojecten wordt dan ook een zwaar beroep gedaan op kennis van het gedrag van het riviersysteem en in het bijzonder van de waterbeweging, morfologie en ecologie. Naast de aanleg van maatregelen zijn de beheersconsequenties steeds belangrijker. We hebben het dan over kosten, duurzaamheid, fysische en ecologische veranderingen die kunnen optreden tijdens en (lang) na uitvoering van rivierkundige maatregelen. De hieruit volgende consequenties voor het rivierbeheer moeten bekend zijn vóór uitvoering van maatregelen.

In de cursus wordt aandacht besteed aan het hoogwaterprogramma Ruimte voor de Rivier, het duurzaam gebruik van de rivier als transportweg en maatregelen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtijn Water. Tijdens de cursus wordt ingegaan op het technische- en beleidsinstrumentarium, de samenwerking tussen diverse partijen en de implementatie van maatregelen. Van de cursisten wordt niet verwacht dat ze uitgebreide kennis van rivieren bezitten. Doelstelling van de cursus, naast kennisoverdracht, is dat de cursist na de cursus redelijk in staat is de rivierkundige problematiek te herkennen, weet wanneer assistentie van deskundigen ingeroepen moet worden en enigszins begrip heeft voor de complexiteit van de technische en maatschappelijke materie.

'Er zijn veel projecten in uitvoering die de hoofdfuncties van de rivier raken: hoogwaterveiligheid, scheepvaart en ecologie. Het programma Ruimte voor de Rivier spreekt momenteel het meest tot de verbeelding. De gedachtenvorming over hoogwaterveiligheid gaat ondertussen verder binnen het Nieuw Hoogwater beschermingsprogramma (NHWBP). Ook worden maatregelen voorbereid en uitgevoerd om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te verwezenlijken. Toepassingen van Bouwen met Natuur worden ook rivierkundig geëxploreerd. Binnen het Deltaprogramma Rivieren wordt een langetermijnvisie voor de rivieren ontwikkeld. Bij al deze programma’s is het de bedoeling dat verschillende overheden actief participeren. 

De cursus is een must voor iedereen die op één of andere wijze bij uitvoering, proces of technische uitwerking van rivierprojecten is betrokken.’

Resultaat

 • Je krijgt inzicht in de actuele rivierenprogramma’s die met of namens het Rijk worden voorbereid en uitgevoerd: Ruimte voor de Rivier, Deltaprogramma Rivieren, Duurzame Vaardiepte Rijndelta, Kaderrichtlijn Water, NHWBP.
 • Je krijgt de inleidende basistheorie (zoveel mogelijk toepassingsgericht) van hydraulica en morfologie; gebruik van computermodellen.
 • Je krijgt inzicht in de dynamiek van het riviersysteem en het belang van de interactie tussen hydro-morfologie en ecologie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan klimaatverandering en duurzaamheid.
 • Je krijgt het besef dat ingrepen in de rivier (zowel civieltechnische als natuurlijke successie) effecten sorteert met ruimte- en tijd dimensies.
 • En je beseft dat voorspellingen van deze effecten zijn omgeven met onzekerheden.
 • Je krijgt inzicht in conflicterende eisen van diverse rivierbelangen aan de rivierinrichting. Hierbij staan hoogwaterbescherming, scheepvaart en ecologische belangen centraal.
 • Je krijgt inzicht in de problemen die spelen bij de implementatie van het project: omgeving, procedures, communicatie en effectieve uitvoering.

Bedoeld voor

Personen betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en beheer van de Ruimte voor de Riviermaatregelen, werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, consultants, aannemers en baggeraars. De cursus is ook geschikt voor lectoren in het onderwijs.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. H.J. Barneveld (HKV lijn in water BV)
  Cursusdata: 6, 7, 14 en 15 juni 2018
  Locatie: Amersfoort
  Prijs: € 1.630,00 excl. btw
  Studiepunten: 20 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
 • Programma

  Voorlopig Programma (onder voorbehoud)

  Dag 1 – Achtergronden rivierbeheer

  Optimalisatie van riviergebonden functies

  Probabilistische rivierkunde

  Functie Hoogwaterbescherming

  Functie ecologie

  Functie scheepvaart
   

  Dag 2 – Rivierregulering

  Rivier training en riviermorfologie

  Effectbepaling van maatregelen

  Kribben en langsdammen

  Vegetatie en ruwheid: rivierconstanten?
   

  Dag 3 - Rivierbeheer

  Besluitvorming binnen het rivierbeheer

  Roadmap voor duurzame ontwikkeling van het rivierengebied

  Rivierverruiming en de nieuwe normering

  Casus Langsdammen Waal

  Monitoring en data opslag
   

  Dag 4 –Praktijk

  Nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma

  Proces van Vergunningverlening en toepassing van het Rivierkundig BeoordelingsKader (RBK)

  Ruimtelijke kwaliteit, eerst passen dan meten

  Casus

  Excursie

             

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Prima cursus. Over elk onderdeel van rivierbeheer was een eigen presentatie.”
  Sander de Borst (Rijkswaterstaat)
  “Goed om deze kennis 'bij te spijkeren'. Mijns inziens meteen toepasbaar!”
  Tom Violier (Rijkswaterstaat)
  “Geeft een goed zicht op alle aspecten die kunnen spelen.”
  “Goede mix tussen inhoud, beleid en proces. Goede praktijkvoorbeelden.”
  “Zeer informatief, veel aspecten belicht, voldoende diepgang, integraal.”
  “Erg interessant om vanuit verschillende invalshoeken naar de rivier te kijken; boeiend en leerzaam.”
  “Er komen zeer veel aspecten aan bod; technisch, bestuurlijk, innovatie. Een compleet verhaal.”