opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 5

Depositie

Depositie is een onderwerp dat momenteel sterk in de politieke belangstelling staat vanwege problemen bij de besluitvorming over activiteiten en plannen. In dit blok leer je de verschillende aspecten van depositie kennen.  Centraal staat de geldende wet- en regelgeving op dit gebied, met name de natuurwetgeving die ten doel heeft de waardevolle en kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen hoge depositiewaarden. 

Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS) en het model AERIUS. Je gaat zelf aan de slag met het model.

Dit blok is een verdieping in het meten en modelleren van depositie. Het volgen van dit blok veronderstelt een basiskennis omtrent meten en modelleren van luchtverontreiniging.

Na het volgen van dit blok:

 • Ken je de geldende wet- en regelgeving rond depositie
 • Weet je hoe depositie te meten is
 • Kun je rekenen aan depositie
 • Heb je kennis gemaakt met het rekenmodel AERIUS

Bedoeld voor

 • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
 • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

 

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie € 6.500,00 excl. btw Start 19 januari 2023

  Losse modules

  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 1 € 1.950,00 excl. btw Start 19 januari 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 2 € 1.625,00 excl. btw Start 23 maart 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 3 € 1.950,00 excl. btw Start 25 mei 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 4 € 1.275,00 excl. btw Start 7 september 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 5 € 1.625,00 excl. btw Start 2 november 2023
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Tauw BV )
  Cursusdata: Start 2 november 2023
  Dagindeling: 14:00-21:00
  afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist
  Locatie: Utrecht
  nabij treinstation en parkeren op terrein mogelijk
  Prijs: € 1.625,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  In samenwerking met: VVM en PKL
 • Programma

  Module 35  // Kader 

  Wanneer we het over ‘depositie’ hebben, dan bedoelen we hier de depositie van stikstof. Sinds de introductie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is er de nodige aandacht voor stikstof, vanaf de emissie van stikstof naar de lucht tot en met de depositie naar het aardoppervlak. Terwijl de volgende modules meer in detail in zullen gaan op de wetgeving (met name PAS), het meten en rekenen aan stikstof, emissies en AERIUS (rekeninstrument binnen PAS), gaat deze eerste module van blok 5 in op stikstof in de brede zin. Het ontstaan van stikstof als probleem komt daarbij aan bod, alsmede de veelzijdigheid van het stikstofprobleem en de manier waarop er op wereldschaal, Europees en uiteindelijk landelijk mee omgegaan wordt.  

  Module 36  // Beleid, wet- en regelgeving 

  Het beleid en de wet- en regelgeving omtrent depositie wordt uiteengezet. Het richt zich op het verkrijgen van inzicht over en kennis van:

  • het natuurbeleid en het depositiebeleid in het bijzonder
  • de wet- en regelgeving

  De wetgeving wordt beschouwd vanuit Europees en nationaal perspectief. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

  Module 37 en 39   // Meten en rekenen 

  In het 2*3 uurdurende onderdeel 'Depositie: meten en rekenen' staan we eerst kort stil bij wat depositie nu eigenlijk is. Vervolgens komen de verschillende manieren aanbod waarop natte en droge depositie gemeten kan worden. Ook zal er een overzicht gegeven worden van de metingen die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Omdat het niet mogelijk is om landsdekkend de stikstofdepositie te bepalen met alleen metingen gebeurt dit op basis van berekeningen. De manier waarop natte en droge depositie in modellen verwerkt zit zal in detail worden behandeld. Ook de ijking van de Grootschalige Depositiekaarten Nederland met behulp van metingen zal worden toegelicht. Ten slotte zullen we de onzekerheden in zowel metingen als berekeningen bespreken.

  Module 38  // Luchtemissies uit de landbouw 

  In dit blok staan luchtemissies uit de landbouw centraal. Het betreft met name emissies uit de intensieve veehouderij. Je leert welke emissies het betreft, wat de omvang van de problematiek is en welke technische oplossingen beschikbaar zijn. Er wordt ingegaan op de geldende regelgeving voor vergunningen, algemene regels en RO. Je maakt kennis met rekenmodellen die gebruikt worden bij verspreidingsberekeningen voor geur en fijn stof. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven naar de regulering in de toekomst.

  Module 40 en 41  // Rekenmodel AERIUS: wat, hoe, en waarom en AERIUS: gebruik in de praktijk 

  AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). AERIUS ondersteunt de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rondom Natura 2000-gebieden en de monitoring van de PAS. AERIUS biedt voor alle PAS-gebieden inzicht in de depositietrend en het (voorziene) effect van de bronmaatregelen van de PAS op de daling van de depositie. Daarbij worden de depositiegegevens gekoppeld aan diverse relevante ecologische gegevens zoals aanwezige habitattypen en soorten, de mate van overbelasting en de ecologische (herstel)maatregelen die in het kader van de PAS genomen worden. Met AERIUS worden tevens de effecten van (nieuwe) ontwikkelingen op de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden berekend en vergeleken met de beschikbare ontwikkelingsruimte. Gebruikers kunnen in AERIUS ook hun eigen plannen en ontwikkelingen invoeren en doorrekenen. Tijdens de opleiding wordt een unieke kijk gegeven in de achtergronden en werking van het rekenmodel AERIUS en komt tevens de praktijktoepassing van het model aan de orde.

  Module 42  // Besluitvorming 

  • inzicht in de verschillende stappen van besluitvorming
  • inzicht in de kritische stappen van het doen van onderzoek voor ruimtelijke besluitvorming en vergunningen