opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 2

Industrie deel 2: Emissiemetingen, -schattingen en geur

Dit blok geeft verdieping op belangrijke kernonderwerpen uit de industriële luchtverontreiniging. Je leert uitgebreid over het opzetten van meetplannen, kwaliteitsborging en meetmethodes en -technieken zoals bijvoorbeeld het gebruik van massabalansen.

Je leert hoe om te gaan met (meet)onzekerheden en gaat uitgebreid aan de slag met rekenformules voor herleidingen en correcties van meetresultaten. Zo leer je emissies te berekenen met emissiefactoren en activiteit data.

Daarnaast is het onderdeel ‘geur’ opgenomen in dit blok. Hoe wordt geur vastgesteld en beoordeeld? Bij alle relevante onderdelen uit de keten van geuremissie wordt stil gestaan: waarneming, beoordeling, hinder en klachten. Meet- en rekenmethodieken voor het bepalen van het acceptabel geurhinderniveau in de praktijk komen hierbij ruim aan bod.

Na het volgen van dit blok:

 • Kun je meetplannen voor het meten van emissies beoordelen en zelf opzetten
 • Ken je de verschillende meettechnieken
 • Kun je meetresultaten herleiden, beoordelen en corrigeren
 • Kun je een emissieschatting berekenen
 • Kun je geuronderzoeken beoordelen en zelf geurberekeningen maken.

Bedoeld voor

 • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
 • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma onder voorbehoud van wijzigingen

  Module 11  // Meten van emissies 

  • Continue meting gasvormige componenten (O2, CO, CxHy en NOx)
  • Discontinue metingen (stof, Hg, zware metalen, PCDD/F, PAK, HCl, HF, NH3 en SO2)

  Module 12  // Emissieschattingen en –berekeningen

  De uitstoot van luchtverontreiniging kan niet in alle situaties worden gemeten. In dit onderdeel worden schattings- en berekeningsmethoden voor emissies uiteen gezet mede in relatie tot vergunningverlening, nationale en internationale emissierapportage verplichtingen.

  Module 13  // Meten van emissies (2)

  • Kwaliteitsborging van metingen
  • Rapportage
  • Herleiden van emissies
  • Toetsing aan emissie-eisen

  Module 14  // Geurhinder, wanneer wordt geur een probleem? 

  Geuren zijn vaak aangenaam maar afkomstig van bedrijven of veehouderijen al snel ongewenst en kunnen ze tot hinder aanleiding geven. Het eerste college behandelt wanneer we over geurhinder spreken en hoe groot dit milieuprobleem in Nederland eigenlijk is. Ook bekijken we roemruchte voorbeelden uit heden en verleden om de impact van geurhinder op onze maatschappij te illustreren.

  Module 15  // Meten van emissies (3)

  • Monsternamestrategie
  • Berekenen van het rookgasdebiet
  • Berekenen vracht

  Module 16  // Hoe pakken we overlastsituaties aan, en hoe voorkomen we nieuwe? 

  Een beetje geur moet mogen maar hinder willen we niet, en nieuwe probleemsituaties al helemaal niet. In deze module lopen we na wat we in Nederland aan beleid en regelgeving hebben om dat te realiseren, en hoe de praktijk van vergunningverlening en ruimtelijke ordening er uitziet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bekijken we waar het aan ligt dat we in onze doelen wel, niet of maar ten dele in slagen.

  Module 17  // Meten van emissies (4)

  Kwaliteitsborging automatische meetsystemen volgens NEN-EN 14181

  Module 18  // Het doen van geuronderzoek, wat komt daar bij kijken?  

  Een essentieel en onmisbaar onderdeel van alle beleid en besluitvorming rond het oplossen en voorkomen van hindersituaties, is het doen van goed onderzoek. Dat is bij geur niet zomaar geregeld, want hoe maak je van iets subjectiefs officieel bruikbare getallen? De module behandelt daarom vragen als ‘hoe meten we geur eigenlijk?’ en ‘wat zeggen meetresultaten over hinder?’, en gaat na wat de ‘do’s and dont’s van goed geuronderzoek zijn.