opleiding

Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 1

Industrie deel 1: Besluitvorming

Dit blok richt zich op de aspecten bij de besluitvorming over industriële activiteiten. Centraal staat de vergunningverlening in relatie tot luchtverontreiniging. Dit betekent dat deelnemers een stevige basis van de relevante beleid en de wet- en regelgeving meekrijgen. De regels bepalen immers wat wel en niet in een vergunning kan worden gereguleerd.

Alle stappen in de vergunningverlening, voorzien van veel praktijkvoorbeelden, komen aan bod. Het blok behandelt de aanvraag, de besluitvorming en de beroepsprocedures bij de rechter.

Daarbij is het van belang om de context van de industriële luchtverontreiniging te kennen: kaders, verschillende typen verontreinigingen, historie en ontwikkelingen. Basiskennis van industriële processen en apparaten is eveneens van belang. 

Na het volgen van dit blok:  

 • Ken je de luchtvervuilende bronnen en activiteiten, verspreiding, blootstelling, depositie,  sturing verbetering luchtkwaliteit
 • Ken je de beleidscyclus: beleid – wetgeving – uitvoering (milieuspoor – ruimtelijk spoor) – monitoring, evaluatie
 • Weet je alles over vergunningverlening rond industriële luchtvervuiling
 • Ben je in staat om in het kader van vergunningen emissiebeperkende maatregelen te kunnen selecteren en vergelijken.

Bedoeld voor

 • Personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus.
 • Personen die werken in het kader van vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Gehele cursus

  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie € 6.500,00 excl. btw Start 19 januari 2023

  Losse modules

  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 1 € 1.950,00 excl. btw Start 19 januari 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 2 € 1.625,00 excl. btw Start 23 maart 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 3 € 1.950,00 excl. btw Start 25 mei 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 4 € 1.275,00 excl. btw Start 7 september 2023
  Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 5 € 1.625,00 excl. btw Start 2 november 2023
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Mr.ir. B.W. Hoekstra (Tauw BV )
  Cursusdata: Start 19 januari 2023
  Dagindeling: 14:00-21:00
  afhankelijk van je voorkennis ca. 10 uur zelfstudie per module vereist
  Locatie: Utrecht
  nabij treinstation en parkeren op terrein mogelijk
  Prijs: € 1.950,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: 19, 26 januari en 2, 9 en 16 februari 2023. Examen 9 maart 2023.
  In samenwerking met: VVM en PKL
 • Programma

  Programma onder voorbehoud van wijzigingen

   

  Module 1  // Inleiding 

  Het kader en de context van luchtverontreiniging wordt uiteengezet. Het richt zich op het verkrijgen van kennis en inzicht over

  • de samenhang tussen bronnen, luchtkwaliteit, depositie en effecten
  • de relevante stoffen en de omvang van de problematiek
  • de samenhang van luchtkwaliteit met andere thema’s
  • de hoofdlijnen van het luchtbeleid
  • de samenhang in de Europese en nationale wet- en regelgeving

  Module 2  en 3 // Kader industriële luchtverontreiniging / Beleid, wet- en regelgeving 

  Veel Nederlanders denken dat het met de luchtkwaliteit in dit land wel goed zit, vergeleken met een aantal jaren geleden.  De automotoren worden steeds schoner, de industrie stoot minder uit, alleen de klimaatverandering houdt ons behoorlijk bezig. Toch is het belangrijk dat we in dit kleine dichtbevolkte land met een nog steeds groeiende bevolking en steeds meer activiteiten de leefbaarheid goed in de gaten blijven houden, en daar hoort schone lucht bij.  Met name in de agrarische sector en het verkeer is er niet veel ruimte voor extra emissies en er moet nog het nodige worden gesaneerd. Zowel in drukke steden als agrarische gebieden moeten we gezond kunnen blijven en niet worden gehinderd door stankoverlast. Omdat de mensen van het eerste uur, die zich in het verleden met luchtemissies bezighielden bij overheden en bedrijven, inmiddels zijn gepensioneerd, is er een groeiende behoefte aan nieuwe personen met kennis van het vakgebied luchtverontreiniging. Die zijn er niet zoveel meer door een tekort aan opleidingen. Daarom is het belangrijk dat PAOTM een uitgebreide opleiding op dit vakgebied kan verzorgen. Bedoeld voor mensen die bij bedrijven en overheden in de milieusector (gaan) werken. De opleiding is niet alleen veelzijdig en interessant, maar het zal de kans op een baan op milieugebied zeker vergroten.

  Module 4  // Industriële bewerkingen en apparaten 

  Dit deel behandelt algemeen voorkomende bewerkingen en apparaten om hiermee in staat te zijn de meeste industriële processen te kunnen begrijpen. Beschrijvingen van industriële processen zijn vrij gemakkelijk te achterhalen maar vergen vaak een basiskennis van de apparaten om de luchtverontreinigingsaspecten goed te kunnen beoordelen. Het doel van dit deel is:

  • Begrip krijgen van de meest gebruikte apparaten in de industrie en bijbehorende uitstoot naar de lucht
  • Basiskennis om industriële processen te kunnen begrijpen
  • Het herkennen van apparaten en processen op een tekening
  • Het herkennen van apparaten in een fabriek.

  Module 5  // Regelgeving stookinstallaties 

  De onderwerpen in dit deel

  • Regelgeving middelgrote stookinstallaties (Activiteitenbesluit hfdst 3.2)
  • Regelgeving grote stookinstallaties (Activiteitenbesluit hfdst 5.1 en BeesA)
  • Regelgeving afvalverbranding (Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.2)
  • Hulpmiddelen bij regelgeving stookinstallaties
  • Overzicht regelgeving

  Module 6 en 8 // Emissiebeperkende technieken en projectrealisatie 

  Dit deel behandelt niet alleen de maatregelen voor het beperken van de emissies naar de lucht van industriële processen maar ook het realiseren van deze maatregelen in de praktijk wordt behandeld.  Het doel van het dit onderdeel is:

  • Basiskennis van nageschakelde luchtzuiveringstechnieken
  • Inzicht om de kosteneffectiviteit van maatregelen vast te stellen
  • Inzicht en kennis over de essenties van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies
  • Inzicht in de verschillende fasen om de maatregelen te realiseren.

  Module 7  // Besluitvorming Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Awb

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is samen met de Wet milieubeheer op dit moment  het kader voor de besluitvorming op een aanvraag voor een Omgevingsvergunning. De Algemene wet bestuursrecht ( Awb) is de wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke.

  Per 1 januari 2013 is de Industrial Emissions Directive (RIE) geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie.  

  In deze module wordt met betrekking tot de Wabo het begrip “Beste beschikbare Technieken”, de verschillende fasen van het besluitvormingsproces, de beoordeling van de aanvraag, het toetsingskader voor de vergunningvoorschriften en de indieningsvereisten voor de aanvraag behandeld.  Tevens wordt ingegaan op het schrijven van de considerans en het type vergunningvoorschriften in een Omgevingsvergunning.  Van de RIE worden de belangrijkste begrippen behandeld.

  In deze module wordt met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht de beginsel van goed bestuur uitgelegd en wordt specifiek ingegaan op hoofdstuk 8 van deze Wet,  Geschillen van bestuur bij de bestuursrechter en de Nieuwe Zaaksbehandeling bij de rechtbanken.

  Module 9  // Nederlandse emissie Richtlijn, Activiteitenbesluit, complexe dossiers  

  In deze module wordt in grote lijnen de systematiek van de Nederlandse emissie richtlijn lucht en het Activiteitenbesluit behandeld. Verder wordt specifiek ingegaan op de valkuilen en problemen bij het besluitvormingsproces Wabo bij complexe dossiers. Dit mede met behulp van een casus uit de praktijk.  

  Module 10  // Inleiding in klassieke luchtreinigingstechnieken: gaswassing, DeNOx, biofiltratie 

  Wanneer kies je voor toepassing van een bepaalde reinigingstechniek? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van reinigingstechnieken? Elke HSE-manager krijgt wel eens met deze vragen te maken. Dit onderdeel van de cursus geeft je inzicht in de werking van de besproken reinigingstechnieken. Na afloop van de cursus ben je in staat om kritische vragen te stellen aan leveranciers en ontwerpers, en kan je vragen van overheden en collega’s over de goede werking van deze installaties beter beantwoorden.