Cursus

Elektromagnetische compatibiliteit

Voorkom EMI en voldoe aan de EMC-eisen

In deze cursus leer je hoe je bij ontwerp, fabricage, installatie en gebruik van elektrische apparaten en systemen elektromagnetische interferentie (EMI) voorkomt of oplost. En hoe je ervoor zorgt dat producten aan de wettelijke elektromagnetische compatibiliteitseisen (EMC) voldoen.

De complexiteit en hoeveelheid van elektronische apparatuur neemt toe. De kans op onderlinge storingen wordt hierdoor steeds groter. Het oplossen van storingen, het vakgebied van EMC, is een harde noodzaak. Denk aan het waarborgen van de betrouwbaarheid van medische apparatuur, automatisering en draadloze communicatie.

Sinds 1996 is een EMC richtlijn opgenomen in de Europese wetgeving. Elektrische en elektronische apparaten moeten in navolging van de EMC richtlijn voldoen aan minimale eisen wat betreft emissie en immuniteit. In specifieke toepassingen gelden vaak nog veel strengere eisen.

Toepassing van de kennis en kunde van de cursus EMC

Na deze cursus heb je de belangrijkste theoretische en praktische kennis van EMC opgedaan:

 • Je kent EM-veld eigenschappen.
 • Je weet welke stooroorzaken en stoorbronnen er zijn.
 • Je kunt een veelheid aan storingsproblemen terugbrengen tot fundamentele EMC problemen.
 • Je kunt EMC problemen voorkomen en oplossen door het nemen van technisch en economisch verantwoorde maatregelen.
 • Je weet hoe je EMC metingen, berekeningen en experimenten kunt uitvoeren.
 • Je hebt emissie, propagatie en susceptibiliteit van stoorsignalen en economisch rendement van EMC oplossingen bestudeerd.
 • Je kunt (in een vroeg stadium) het ontwerpproces efficiënter maken en onnodige kosten besparen.
 • Je kunt EMC toepassen bij de installatie van elektronische apparatuur of systemen.

De nadruk ligt bij deze cursus meer op het verschaffen van inzicht dan op het geven van recepten voor symptoombestrijding.

Bedoeld voor

Ingenieurs die bij ontwerp, fabricage, installatie en gebruik van elektrische apparaten en systemen EMI willen voorkomen of oplossen en diegenen die met hun producten aan de wettelijke EMC eisen moeten voldoen.

Je hebt een academische of hbo achtergrond in de elektrotechniek, meet- en regeltechniek of natuurkunde of een door ervaring verkregen gelijkwaardig kennisniveau. Voorkennis van EMC is niet vereist. Wel wordt uitgegaan van enige kennis op het gebied van de circuitanalyse.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Dr. A.P.J. van Deursen (Technische Universiteit Eindhoven (TU/e))
  Cursusdata: 5, 6, 12, 13, 19 en 20 november 2020
  Locatie: Eindhoven
  Prijs: € 3.495,00 excl. btw
  Taal
  Dit programma kan op verzoek in het Engels worden gegeven.
 • Programma

  Onderwerpen cursus EMC (Subjects in English, see below the text in Dutch)

  • Introductie EM-veld eigenschappen: beschrijving van het EM-milieu, EMI-eigenschappen van passieve componenten en circuits; EM-veld theorieën en biologische effecten.
  • EM-koppelwegen en stroomkringen: aarding en afscherming, overspraak, kabels, transmissielijnen.
  • Stooroorzaken en -bronnen: niet-lineaire effecten, digitale elektronica, geschakelde voedingen, transiënten, bliksem en elektrostatische ontladingen (ESD).
  • EMC-maatregelen: analysemethoden, printplaat-ontwerp, verhoging RF-immuniteit van halfgeleider schakelingen en van de algehele immuniteit van apparatuur, filters, galvanische scheiding, EMC bij grote systemen, wettelijke en operationele EMC-eisen, EMC-management.
  • EMC-metingen: emissie- en susceptibiliteitsmeting, in straling en geleiding.
  • EMC-simulaties: kennismaking met EMC-softwaremiddelen; principes, toepasbaarheid en beperkingen.
  • EMC-experimenten: 'EMC-markt' met educatief hoogwaardige demonstraties waarin u in kleine groepjes met praktische EMC-metingen en -berekeningen kunt kennismaken.

  Opzet van de cursus EMC

  Om een goed inzicht in de EMC-problematiek te geven, worden de eerste twee cursusdagen gewijd aan een uitvoerige behandeling van de basistheorie. Daaruit blijkt dat storingsproblemen die op het eerste gezicht sterk van elkaar verschillen, terug te voeren zijn tot een beperkt aantal fundamentele problemen. Ter illustratie wordt een groot aantal praktijkproblemen gepresenteerd en behandeld.
  De middag van de vierde cursusdag staat in het teken van demo’s en praktijklessen. Deelnemers gaan zelf aan de slag met experimenten en krijgen ruim de gelegenheid om met docenten in overleg te gaan.
  In de laatste twee dagen splitst de cursus zich op in twee parallelsessies; één sessie oriënteert zich op ontwerp van elektronica-apparaten, de andere op systemen. Beide sessies zijn ook open voor oud-cursisten.

  Praktische informatie

  De cursusdagen starten om 09:00 uur en eindigen circa 16:45 uur. Behalve de derde dag, die eindigt met een diner en een avondprogramma dat tot circa 20:30 uur zal duren. De gesproken taal is Nederlands of, afhankelijk van het verzoek van een of meer deelnemers, Engels. Alle cursusmateriaal, op papier en elektronisch, is in het Engels.
  Voor informatie over de cursusinhoud kunt u contact op nemen met de cursusleiding via a.p.j.v.deursen@tue.nl, voor administratieve zaken met info@paotm.nl

  Cursusleiding en docenten

  Dr. A.P.J. van Deursen (TU Eindhoven, cursusleiding),
  Ir. A. Almering (Philips IP&S),
  Ing. M.J. Coenen (EMCMCC.nl),
  Ir. M.J.C.M. van Doorn,
  Ing. W.J. de Graaf (Philips Medical Systems),
  Ir. K. Bannerjee
  Ir. H.G.J.N. van der Kruijs,
  Ing. H.D.W. Regtop,
  Ir. W.G. Traa,
  Dr.ir. S.B. Worm (allen Philips Applied Technologies),
  Dr. A.P.J. van Deursen,
  Dr. R. Serra (beiden TU Eindhoven),
  Dr.ir. B.J. Kooij (TU Delft),
  Prof.dr.ir.ing. F.B.J. Leferink (Universiteit Twente/Thales),
  Ir. J. Verpoorte (NLR Laboratorium),
  Ing. C.F. Post (Lambda Engineering),
  Dr. E. van Rongen (Gezondheidsraad),
  Ir. F.J.K. Buesink (Universiteit Twente),
  Ing. J.M. van den Elzen (TomTom),
  Prof.dr.ir. A.P.M. Zwamborn (TNO FEL),
  Prof. Dr. Ir. J.F.G. Cobben (TU Eindhoven).

  Subjects of the course EMC

  Introduction to EMC field properties: description of the EMC environment, the EMC properties of passive components and circuits, EMC field theory and biological effects.
  EMC coupling and electric circuits: grounding and shielding, crosstalk, tables, transmission lines.
  Interference causes and sources: nonlinear effects, digital electronics, switch-mode power supplies, transients, lightning, and electrostatic discharge (ESD).
  EMC solutions:  methods for analysis, circuit board design, increasing RF immunity of semiconductor switches and the overall immunity of devices, filters, voltaic separation, EMC in large systems, legal and operational EMC requirements, EMC management.
  EMC measuring: measuring emissions and susceptibility, in radiation and wires.
  EMC simulations: getting familiar with EMC software, principles, application and limitations.
  EMC experiments: ‘EMC fair’ with high-quality hands-on demonstrations in which you will become familiar with EMC measuring and computation in small groups.

  Course content

  To provide a clear insight into the field of EMC two days will be devoted to a comprehensive discussion of the basic theory. Here it will become clear that interference issues, which at first sight are noticeably different, can often be reduced to a limited number of fundamental issues. For illustration purposes a number of practical examples will be presented and discussed.
  The afternoon of the fourth course day is devoted to demos and practical training. Participants will do hands-on experiments and are provided ample opportunity to consult with instructors.
  In the last two days the course will split into two parallel sessions; one focuses on design of electronic devices, the other on systems. Both sessions will be open for former participants.

  Practical information

  The course days will commence at 09:00, and end at around 16:45. Except every third day, which will end with a diner and an evening program which will take until around 20:30. The course is in Dutch or, depending on requests by one or more participants, English. All course material, on paper or digital, is in English.
  For information about the course content you can contact the course staff via a.p.j.v.deursen@tue.nl ,
  for administrative affairs contact info@paotm.nl

  Course staff and instructors

  Dr. A.P.J. van Deursen (TU Eindhoven, course coordinator),
  Ir. A. Almering (Philips IP&S),
  Ing. M.J. Coenen (EMCMCC.nl),
  Ir. M.J.C.M. van Doorn,
  Ing. W.J. de Graaf (Philips Medical Systems),
  Ir. K. Bannerjee
  Ir. H.G.J.N. van der Kruijs,
  Ing. H.D.W. Regtop,
  Ir. W.G. Traa,
  Dr.ir. S.B. Worm (all Philips Applied Technologies),
  Dr. A.P.J. van Deursen,
  Dr. R. Serra (both TU Eindhoven),
  Dr.ir. B.J. Kooij (TU Delft),
  Prof.dr.ir.ing. F.B.J. Leferink (University of Twente/Thales),
  Ir. J. Verpoorte (NLR Laboratorium),
  Ing. C.F. Post (Lambda Engineering),
  Dr. E. van Rongen (The Health Council of the Netherlands),
  Ir. F.J.K. Buesink (University of Twente),
  Ing. J.M. van den Elzen (TomTom),
  Prof.dr.ir. A.P.M. Zwamborn (TNO FEL),
  Prof. Dr. Ir. J.F.G. Cobben (TU Eindhoven).

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,7
  “Opent de EMC-deur voor mij.”
  Xingian Fan, RH Marine Netherlands BV
  “Betekenisvolle lessen die je op praktische wijze kunt toepassen.”
  Ron Molenkamp, Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom
  “Goede link tussen theorie en praktijk. Geeft veel inzicht.”
  Niels Donkers, Honeywell Enraf BV
  “Zeer nuttig! De vele demo's en de excursie aan het EMC-lab geven heel veel inzicht en feeling.”
  Matthijs Weskin, HedoN Electronic developments BV
  “Een cursus die daadwerkelijk helpt, ik heb er zo niet veel gezien. Ik had een paar openbaringen!”
  Tom Hartman, Universiteit Twente
  “Geeft veel inzicht. Veel uitleg over 'standaard' oplossingen.”
  Alexander Uithol, Fugro
  “Boeiend en leerzaam! Inzichtelijke demo's.”
  Bert Helleman (HedoN Electronic developments BV)
  “Zeer informatief, wisselend in positieve zin. De cursus blijft interessant ondanks de 'lange' dagen.”
  Constantijn Grunder (G-Tech Energietechniek)
  “Erg nuttig. Hands-on demo's en demo's tijdens de lezingen geven een veel dieper begrip.”
  Daria Nemashkalo (Universiteit Twente)
  “Interessante cursus die een goed overzicht geeft van EMC en verschillende aspecten die ermee te maken hebben.”
  medewerker Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
  “De cursus was intens en winstgevend. Ik heb veel relevante kennis en praktische ervaring opgedaan. Het gaf me ook de kans tot interactie met personen uit andere industrie├źn en van andere universiteiten.”
  student Universiteit Twente
  “Goede cursus. Veel diverse onderwerpen met een mooie mix van academische sprekers en sprekers uit het bedrijfsleven.”
  medewerker Thales Nederland BV