Cursus

Modern rivierbeheer

Ontwerpen en beheren van riviersystemen

Bij rivierprojecten is kennis van het gedrag van het riviersysteem en in het bijzonder van de waterbeweging, morfologie en ecologie essentieel. Tevens is de goede inpassing in de omgeving belangrijk. Naast de aanleg van maatregelen zijn de beheerconsequenties steeds belangrijker. Kosten, fysische en ecologische veranderingen en consequenties moeten bekend zijn vóór uitvoering van maatregelen.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op het technische- en beleidsinstrumentarium, de samenwerking tussen diverse partijen en de implementatie van maatregelen. Programma’s, zoals het Deltaprogramma rivieren, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) passeren de revue en ook hoe deze in elkaar grijpen. Daarnaast komt het rivierenonderzoek in Nederland aan de orde en wordt de visie van Rijkswaterstaat op rivierbeheer en de kennisontwikkeling toegelicht.

Vanuit de verschillende functies van een rivier worden enkele belangrijke aspecten besproken, zoals kribben, langsdammen, tegengaan van bodemerosie en beoordeling van ecologische waarden. Met praktijkvoorbeelden laten we zien hoe hier in de praktijk mee om wordt gegaan. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een project in het rivierengebied.

Rivierkunde leren toepassen

Na het volgen van de cursus:

 • Ben je in staat om de rivierkundige problematiek te herkennen, weet je wanneer assistentie van deskundigen ingeroepen moet worden en heb je begrip voor de complexiteit van de technische en maatschappelijke materie.
 • Heb je inzicht in de actuele rivierenprogramma’s: Deltaprogramma Rivieren, Duurzame Vaardiepte Rijndelta, Kaderrichtlijn Water, HWBP, alsmede lopend rivierenonderzoek in Nederland.
 • Ken je de inleidende basistheorie (zoveel mogelijk toepassingsgericht) van hydraulica en morfologie; gebruik van computermodellen.
 • Heb je inzicht in de dynamiek van het riviersysteem en het belang van de interactie tussen hydro-morfologie en ecologie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan klimaatverandering en duurzaamheid.
 • Besef je dat ingrepen in de rivier (zowel civieltechnische als natuurlijke successie) effecten sorteren met ruimte- en tijd dimensies.
 • Heb je inzicht in conflicterende eisen van diverse rivierbelangen aan de rivierinrichting. Hierbij staan hoogwaterbescherming, scheepvaart, ecologische belangen en beheerbaarheid centraal.
 • Heb je inzicht in de problemen die spelen bij de implementatie van het project: omgeving, procedures, communicatie, effectieve uitvoering en beheer.

 

Bedoeld voor

personen betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en beheer van riviermaatregelen, werkzaam bij Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, ingenieursbureaus, consultants, natuurorganisaties, aannemers en baggeraars. 

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma

  Dag 1 – Achtergronden rivierbeheer

  Systeembeschrijving en rivier gebonden functies
  ir. H.J. Barneveld, HKV Lijn in water

  Programma Stroomlijn
  ir. M. Schropp, Rijkswaterstaat

  Functie ecologie
  drs. M.A.A. de la Haye, Bureau Waardenburg BV

  Ruimtelijke kwaliteit
  ing. R.J. Havinga, Rijkswaterstaat 

  Deltaprogramma Maas; een krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming
  dr. K. Beurskens, Waterschap Aa en Maas

  Dag 2 – Praktijk en onderzoek rivierregulering en hoogwaterveiligheid

  Rivierenonderzoek (RiverCare/NKWK/Water2015)
  dr. R. Schielen, Rijkswaterstaat

  Riviertraining en riviermorfologie
  dr.ir. E. Mosselman, Deltares

  Effectbepaling + Probabilistische rivierkunde
  dr.ir A.J. Paarlberg,  HKV Lijn in water

  Duurzame Vaardiepte Rijntakken
  J. Kabout, Arcadis

  Functie Hoogwaterbescherming
  dr.ir. E. Mosselman, Deltares

  Dag 3 - Hoogwater en de omgeving

  Functie scheepvaart
  ir. I.A.A. ten Broeke, Rijkswaterstaat

  Rivierverruiming en de nieuwe normering
  ir. A. de Kruif, Rijkswaterstaat 

  Integraal Rivierbodembeheer
  ir. A. de Kruif, Rijkswaterstaat 

  Data (verzameling, analyse, ontsluiten)
  ing. A.J.A Wagener, Rijkswaterstaat

  Besluitvorming binnen het rivierbeheer
  ing. R. Koenraadt, Antea Group 

  Dag 4 – De praktijk en de komende jaren

  Proces van Vergunningverlening
  drs. E. Kater, Rijkswaterstaat

  CoP Rivierkennis
  dr.ir. B.G. van Vuren, Rijkswaterstaat

  Nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma
  prof.dr.ir. M. Kok, HKV Lijn in water BV

  EXCURSIE fietsexcursie

  IJsseldijk Zwolle-Olst en Scheller- & Oldeneler Buitenwaarden of Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 
  T. van Loon, Bosch Slabbers

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,0
  “Prima cursus. Over elk onderdeel van rivierbeheer was een eigen presentatie.”
  Sander de Borst (Rijkswaterstaat)
  “Goed om deze kennis 'bij te spijkeren'. Mijns inziens meteen toepasbaar!”
  Tom Violier (Rijkswaterstaat)
  “Geeft een goed zicht op alle aspecten die kunnen spelen.”
  “Goede mix tussen inhoud, beleid en proces. Goede praktijkvoorbeelden.”
  “Zeer informatief, veel aspecten belicht, voldoende diepgang, integraal.”
  “Erg interessant om vanuit verschillende invalshoeken naar de rivier te kijken; boeiend en leerzaam.”
  “Er komen zeer veel aspecten aan bod; technisch, bestuurlijk, innovatie. Een compleet verhaal.”